Climate Smart Agriculture Booster

Project

Climate Smart Agriculture Booster

De Europese landbouwsector staat voor uitdagingen als gevolg van een veranderend klimaat: mitigatie is nodig omdat de landbouw een belangrijke bron is van broeikasgasemissies; adaptatie is nodig omdat de landbouwproductie gevoelig is voor klimaatverandering, en er is een toenemende vraag naar voedsel en biomassa. De kwetsbaarheid voor klimaatverandering heeft voor Nederland te maken met het frequenter voorkomen van situaties met teveel en te weinig water en verzilting. Technologie en praktijkoplossingen zijn beschikbaar maar worden nog onvoldoende benut.

Doel van het programma Climate-Smart Agriculture (CSA) Booster is de ontwikkeling, commercialisatie en adoptie te stimuleren van technologieën en andere oplossingen voor klimaatbestendige landbouw. Voorbeelden zijn oplossingen voor het beheersen van de waterhuishouding in de landbouw (ontzilting, vasthouden van water in de bodem), of het integreren van technieken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in huidige productiemethoden, maar ook het ontsluiten van financiële beleidsinstrumenten die in Europa beschikbaar zijn voor agrarisch ondernemers, cooperaties en bedrijven die technologie ontwikkelen.

De activiteiten van CSA Booster bestaan uit een 5-tal diensten die de transitie bevorderen van de Europese agri-food sector naar een klimaatbestendige productiewijze langs de productieketens voor zuivel en vlees en voor wijn en producten van meerjarige gewassen (zoals fruit).

De 5 diensten zijn:

  • Een Matchmaking Service om beproefde en gecertificeerde CSA oplossingen van technologie-ontwikkelaars te brengen naar grote agri-food bedrijven en boerencoöperaties; op te richten in samenwerking met bestaande platformen voor climate-smart oplossingen, en in Nederland in samenwerking met waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het begeleiden van technologie-ontwikkelaars in het ontwikkelen van verdienmodellen is ook onderdeel van deze dienst. Veel van deze ontwikkelaars maken oplossingen voor de watersector.
  • Een Food value chain Assessment Service: dienst voor het inbrengen van CSA oplossingen in productieketens voor zuivel, vlees, fruit en veevoer, ontwikkeld in samenwerking met RD&I afdelingen van grote agri-food ondernemingen of coöperaties.
  • Een financiële dienst Climate Finance Solutions voor het beheren en tot waarde brengen van publieke en private investeringen in programmas voor Climate Smart Agriculture.   
  • Policy Service : Een dienst met als doel om barrières weg te nemen voor de implementatie van CSA oplossingen als gevolg van beleid, wet- en regelgeving via beleidsbeïnvloeding.
  • Een dienst voor Voorlichting, Educatie en Co-creatie op het gebied van Climate-Smart Agriculture. Doelgroepen zijn grote landbouwcooperaties, donoren en CEOs van agri-food bedrijven

    Publicaties