Project

Climate Smart Agriculture Booster

De Europese landbouwsector staat voor uitdagingen als gevolg van een veranderend klimaat: mitigatie is nodig omdat de landbouw een belangrijke bron is van broeikasgasemissies; adaptatie is nodig omdat de landbouwproductie gevoelig is voor klimaatverandering, en er is een toenemende vraag naar voedsel en biomassa. De kwetsbaarheid voor klimaatverandering heeft voor Nederland te maken met het frequenter voorkomen van situaties met teveel en te weinig water en verzilting. Technologie en praktijkoplossingen zijn beschikbaar maar worden nog onvoldoende benut.

Doel van het programma Climate-Smart Agriculture (CSA) Booster is de ontwikkeling, commercialisatie en adoptie te stimuleren van technologieën en andere oplossingen voor klimaatbestendige landbouw. Voorbeelden zijn oplossingen voor het beheersen van de waterhuishouding in de landbouw (ontzilting, vasthouden van water in de bodem), of het integreren van technieken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in huidige productiemethoden, maar ook het ontsluiten van financiële beleidsinstrumenten die in Europa beschikbaar zijn voor agrarisch ondernemers, cooperaties en bedrijven die technologie ontwikkelen.

De activiteiten van CSA Booster bestaan uit een 5-tal diensten die de transitie bevorderen van de Europese agri-food sector naar een klimaatbestendige productiewijze langs de productieketens voor zuivel en vlees en voor wijn en producten van meerjarige gewassen (zoals fruit).

De 5 diensten zijn: