Project

Closing the P Cycle: Increasing nutrient efficiency by improved P uptake by crops and recycling from residual flows (waste)

Phosphorus (P) is an essential element for all life on earth. The inefficient use of phosphorus (P), specifically in the food chain, is a threat to the global aquatic environment and it is depleting the earth rock-phosphate pool that is an essential finite natural resource being available in a limited number of countries. A higher resource use efficiency of P is thus essential to save rock-phosphate for future generations and to protect our environment.

In het project wordt gewerkt aan twee werkpakketten:

-          WP1: Efficiente opname van P bij verlaagde P bemesting voor hoog kwalitatieve gewasproductie.

Vanuit wetgeving wordt de P bemesting verlaagd richting evenwichtsbemesting of lager. Dit verlaagt de hoeveelheid P in de bodem die makkelijk beschikbaar is voor gewassen en kan leiden tot P-gebrek. Om P-gebrek in gewassen en de gewasproductie op peil te houden is het nodig om P optimaal te gebruiken. Op basis van literatuur en andere bronnen wordt een inventarisatie gemaakt van opties om opname van P uit de bodem door gewassen te verbeteren, en/of om in de gewasbehoefte aan P te voorzien door kleine P-giften. Een aantal perspectiefvolle mogelijkheden zullen geselecteerd worden voor testen in pot- en/of veldproeven.

-          WP2: Recycling van nutriënten uit reststromen.

Beter gebruik van nutriënten is belangrijk voor wat betreft fosfaat, maar ook voor andere nutriënten die belangrijk zijn voor de groei van gewassen. Het combineren van P recycling met andere nutriënten kan de efficientie van gebruik van grondstoffen verhogen en de circulaire economie versterken. Efficient hergebruik van nutriënten uit reststromen kan via directe toepassing van de stroom (bijv. veevoer) of via behandelingen gebaseerd op chemische, fysische of biologische processen. In dit project wordt een inventarisatie gemaakt van kansrijke opties voor gecombineerde terugwinning van P, andere nutriënten en organische stof uit reststromen, vooral uit de afvalsector. Daarnaast zal een raamwerk gemaakt worden voor een model waarmee de landbouwkundige toepasbaarheid van meststoffen uit recycling beschreven kan worden. Dit model dient ter ondersteuning van boeren bij hun keuze voor meststof, en ter ondersteuning van de producenten van meststoffen om de toepasbaarheid van hun producten voor landbouwkundig gebruik in te schatten. Het project richt zich op zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden waar de mogelijkheden en kansen voor hergebruik van nutriënten verschillen.

Het project is onderdeel van het programma Closing the P cycle.

Publicaties