Project

Closing the loop: improving circularity with manure-loving mushrooms

Intensieve veeteelt zoals plaatsvindt in Nederland voorziet voor een groot deel in de wereldbehoefte aan eiwit. Deze intensieve systemen zijn afhankelijk van nutriënten vanuit de hele wereld (voerimport) en resulteren in ophoping en lokale overschotten van nutriënten in de vorm van mest. Om lokale milieuproblemen te verminderen en nutriëntbalansen meer in evenwicht te brengen zal verlies van nutriënten en bijproducten (bijvoorbeeld antibiotica) uit mest moeten worden gereduceerd, en zullen nutriënten op wereldschaal moeten worden herverdeeld.           

Mestopwerkingsmethoden

Om dit te kunnen doen zal mest moeten worden omgezet naar een veilig, licht, en waardevoller product. In de champignonindustrie wordt mest gerecycled door intensieve compostering in verschillende stappen, waarna de schimmel op het resulterende substraat (compost) kan groeien. Deze composteringsstappen gaan gepaard met vorming van behoorlijke hoeveelheden ammonium en koolstofdioxide (nutriëntverlies). In de natuur wordt mest gerecycled door unieke schimmels (coprofiele schimmels), die in staat zijn om op substraat met hoge stikstofgehaltes te groeien. Zij binden veel van de nutriënten, en laten deze vertraagd weer los voor planten, dieren en insecten, waarmee nutriëntencycli worden gesloten. Dit biedt mogelijkheden voor mestopwerking. Verrassend genoeg lijken deze specifieke natuurlijke recyclers tot nu toe te zijn genegeerd. Met dit project starten we een platform voor coprofiele schimmels om mestopwerkingsmethoden te ontwikkelen.  

Coprofiele schimmels

In dit project zal de basis voor een platform voor coprofiele schimmels worden gelegd. Hiervoor wordt een literatuuronderzoek gedaan om de huidige kennis omtrent coprofiele schimmels en hun mogelijke toepassingen in kaart te brengen. Tevens zal een collectie worden aangelegd van coprofiele schimmels zodat onderzoek kan worden gedaan aan deze organismen. Een deel van deze collectie zal worden getest op teelbaarheid op gehygiëniseerde (voorwaarde voor export) mest. Deze kennis kan vervolgens worden ingezet om mestopwerking te onderzoeken.

Publicaties