Project

Co-innovatie met ondernemers

Co-innovatie met ondernemers heeft consequenties voor de aanjagende rol van kennisinstellingen en facilitators. Het vraagt aanvullende competenties.

Doelstelling

Uit de variatie aan cases in dit project blijkt dat er verschillende aanleidingen kunnen zijn voor co-innovatieprocessen. Ook de uitwerking kan anders zijn in verschillende culturele en institutionele contexten. Dit project onderzoekt de voorwaarden voor het succesvol toepassen van co-innovatieve methodieken in een andere (buitenlandse) context. Dit gebeurt aan de hand van een aantal cases.

Resultaten 2012

Met een gezamenlijk theoretisch raamwerk is de focus van de casestudies bepaald voor 2013. De cases zijn resp. PURE, EDGET, ISM Oost Europa en RISE. De cases verschillen sterk van elkaar, maar stellen elk de ondernemer centraal in het innovatieproces. Dat leidt tot een andere rol van kennis en onderzoek.
In de verschillende cases heeft dataverzameling plaatsgevonden in 2012. De EDGET casus is in 2012 afgerond met een conference presentatie en een concept paper. De andere cases lopen door in 2013.

Beoogd resultaat

  • Interne rapportage met daarin het onderzoekskader voor de cases, een analyse van de afzonderlijke cases, een vergelijkende analyse en onderzoeksvragen voor 2013.
  • Een verslag van de workshop voor collega’s.
  • Samenvatting van resultaten en ervaringen voor communicatie doeleinden.
  • Wetenschappelijke publicatie over de cases heen, samen met CIS. Presentatie in een sessie over co-innovation op het PURE symposium in maart 2013.
  • Engelstalige brochure met beproefde co-innovatie aanpakken en ervaringen in internationale context (eind 2013).

Werkwijze

Na een verkenning van de cases in 2011 wordt in 2012 een verdiepingsslag gemaakt. Zowel in de analyse van de cases als in het onderling vergelijken en leren. Activiteiten zijn:

  • Bijeenkomst om onderzoekskader te ontwikkelen (jan/feb 2012).
  • Workshops per case waarin het onderzoekskader specifiek gemaakt wordt tot een onderzoeksplan voor de betreffende case (feb/mrt 2012).
  • Analyse per case (mrt-okt 2012).
  • Vergelijken en leren over de cases heen. Parallel met fase 3 wordt het onderzoekskader verder uitgewerkt (okt/nov 2012).
  • Een workshop voor collega’s waarin de resultaten van de vergelijkende analyse worden gepresenteerd. Bespreking vervolgvragen voor 2013. Inventarisatie van de mogelijkheden voor nieuwe verbindingen en samenwerking in 2013 (nov/dec 2012).

Publicaties