Project

Collectieven agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De stelselherziening van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) richt op dit moment vooral op een centrale inzet van collectiefvorming voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er is vooralsnog relatief weinig aandacht voor de sociaal-maatschappelijke dimensie van deze collectiefvorming. Dit terwijl deze dimensie bepalend kan zijn voor het welslagen van de GLB collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Wat is het gevolg van alle veranderingen voor draagvlak en samenwerking van boeren binnen het agrarische natuur- en landschapsbeheer? Voelen leden zich straks verbonden met het collectief? Zal er concurrentie ontstaan tussen agrarische natuurverenigingen binnen het collectief? Zijn agrarische natuurverenigingen sterk genoeg om alternatieve financiering te zoeken als subsidie voor biodiversiteit stopt in hun gebied?

Als onderzoekers hebben wij deze vragen besproken met vertegenwoordigers van vijf koepels en negen agrarische natuurverenigingen en collectieven door het hele land. De verhalen van de vertegenwoordigers hebben we verwerkt in een aantal bijeenkomsten met bestuurders van Agrarische Natuurverenigingen en een brochure.

In de brochure beschrijven we in vijf thema’s de sterke punten en de aandachtspunten voor het nieuwe stelsel. Daarnaast bespreken we mogelijke acties voor agrarische natuurverenigingen, collectieven en overheden. Acties die erop gericht zijn zoveel mogelijk gebruik te maken van de kracht van sociaal kapitaal.

Deliverables

In overleg komen er reflectiebijeenkomsten met  bestuurders van agarische natuurverenigingen en een brochure.

Publicaties