Project

Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse

De toekomst van Nederland kan worden gezien als het resultaat van drie soorten ontwikkelingen die onderling samenhangen, maar elk ook een eigen dynamiek hebben.

Doelstelling

Het betreft de volgende processen:

  • ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving,
  • ontwikkeling van preferenties en van gedrag/instituties.
  • ontwikkeling op het lokale en regionale schaalniveau (bestuurlijk, fysisch) worden sterk beïnvloed door processen op nationaal en internationaal niveau.

De noodzaak om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, preferenties, instituties en gedrag op verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden voor integrale beleidsanalyse, vraagt om de verdere ontwikkeling van (organisatie) processen en concepten, methoden en instrumenten voor combinatie van kennis van verschillende schaalniveaus en van verschillende typen. Het vermogen om kennis te kunnen combineren wordt gezien als onmisbaar om complexe vraagstukken aan te kunnen pakken.

Werkwijze

Aanpak in hoofdlijnen 2012:

  • Uitwerken van één of enkele kansrijke opties
  • Toepassen in pilot
  • Evaluatie en effectmeting

Beoogd resultaat

Het resultaat is versterking van de kwaliteit en doelmatigheid van integrale beleidsanalyses van het PBL.

Het projectresultaat dient als bouwsteen voor de wettelijke producten in het kader van de Natuurplanbureaufunctie. Het resultaat draagt bij aan een of meer van de functies ‘signaleren’, ‘evalueren’ en ‘verkennen’ van de periodieke rapporten uit de Natuurplanbureaufunctie.

Publicaties