Project

Communicatie bos en klimaat

Onder dit Coördinatie en management subproject staan alle onderaannemers. Deze coördinatie van de onderaannemers is gericht op aansturing van de deelpilots, het vermijden van overlap tussen deelpilots en het zicht houden op de tijdige en juiste uitvoering, inrichting en rapportage over de pilots zodat ze bijdragen aan de Gereedschapskist. Intern bestaat de kerngroep die zorg draagt voor Coördinatie en management uit WEnR (eindverantwoordelijk), Probos (keten), Arboribus (nieuw bos) en SBB (bestaand bos). Deze kerngroep komt maandelijks bij elkaar om voortgang te bespreken en zorg te dragen voor interne uitwisseling en tevens de externe communicatie te coördineren.

De coƶrdinatie en management verzorgt ook de afstemming met de Adviescommissie, afstemming richting LNV (communicatie), en de klimaattafel Landgebruik (deelnemend penvoerder VBNE). Ook vindt er afstemming plaats naar andere landgebruik georiƫnteerde klimaat enveloppen; vooral die van landbouw bodem C zodat rapportage op een geharmoniseerde manier gebeuren. Outcome is gericht op zichtbaarheid en een gevulde gereedschapskist en op het aanleveren richting de klimaatonderhandelingen en het leggen van een basis voor vervolgjaren.

Publicaties