Project

Communicatie zesde Nederlandse bosinventarisatie

Nederland heeft zich verplicht bij te dragen aan internationale enquêtes als de rapportage voor het Kyoto protocol en het VN klimaatverdrag maar ook aan regelingen als Global Forest Resource Assessment (GFRA), International Tropical Timber Organisation (ITTO/ITTA), Forest Europe (voorheen Ministerial Conference on Protection of Forests in Europe, MCPFE). Voor deze rapportages wordt gebruik gemaakt van gegevens die uit de bosinventarisatie beschikbaar komen.

In de periode 2012-2013 heeft de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6) plaatsgevonden. Als onderdeel daarvan is een simpele rapportage uitgevoerd. Het eindrapport bevat een beschrijving van de methodiek en een korte toelichting op de tabellen die de eerste simpele analyses van de meetgegevens samenvatten.

De gegevens en resultaten zijn niet alleen geschikt voor de internationale enquĂȘtes, ze bevatten ook veel relevante informatie voor nationale partijen, zoals de ministeries EZ en I&M, het Planbureau voor de Leefomgeving, terreinbeherende organisaties en de houtverwerkende industrie. Dit project heeft als doel de resultaten van de NBI6 breder onder de aandacht te brengen bij diverse nationale organisaties en ministeries en boseigenaren. In de periode van september tot en met december 2014 zullen verschillende presentaties worden verzorgd, artikelen in vaktijdschriften gemaakt en er zal een folder worden gemaakt en verspreid op verschillende bijeenkomst voor de bos- en natuursector en de houtverwerkende industrie. Ook de project website zal worden bijgewerkt.

Nederland is de verplichting aangegaan te rapporteren over verschillende internationale natuurregelingen (GFRA, ITTO/ITTA, MCPFE en UNFCCC), die gebaseerd zijn op bosseninventarisaties.

De laatste inventarisatie, het Meetnet Functievervulling Bos, is uitgevoerd in de periode 2001-2005. Voor de nieuw te leveren informatie is de bepaling van de staande voorraad en de bijgroei als grootste en zwaarste onderdeel van de inventarisatie noodzakelijk. De bijgroei is echter niet te berekenen uit de eerste inventarisatie. Ook is een update nodig van de staande voorraad in het Nederlandse bos.

Doel van dit project is een nieuwe bosinventarisatie voor Nederland uitvoeren in de periode 2012-2013. Dit wordt de zesde bosinventarisatie.

Activiteiten zijn:

  • Uitvoering veldwerk
  • Gegevens opslaan en corrigeren
  • Berekeningen uitvoeren
  • Rapportages maken

Het veldwerk is in september 2013 afgerond en de database is op orde gemaakt.

De analyse van de gegevens en de ontwikkeling van volume- en bijgroeiformules vindt in november plaats. De database en rapportage worden in januari 2014 afgerond.

Deliverables

  • Update van project website met resultaten en producten
  • Folder gericht op Nederlandse belangstellenden
  • Artikel in Vakblad Bos en Natuur over de uitkomsten en mogelijke gevolgen voor beheerders
  • Artikel in industrie over de uitkomsten en mogelijke gevolgen voor de houtverwerkende industrie
  • Presentatie over de NBI6 op de Beheerdersdag 2014, gericht op de staat van verjonging in het Nederlandse bos
  • Presentaties bij ministeries, Planbureau, AVIH om de meetgegevens, resultaten en mogelijke toepassingen onder de aandacht te brengen

Publicaties