Project

Community of Practice zouttolerantie

De Community of Practice (oftewel kennistafel) is bedoeld om partijen te verbinden die relevant zijn voor de zoet-zout-problematiek om met bruikbare oplossingen te komen. Er is veel kennis, maar er lijkt niets te veranderen in de zoetwatervoorziening. Deze kennistafel moet daar verandering in brengen. Dit bepaalt de toekomstige kennisagenda. 

In Nederland is - in het kader van het programma ‘Kennis voor Klimaat’ - een aantal succesvolle pilots uitgevoerd rond lokale ingrepen/maatregelen, en is veel praktische kennis opgedaan over de kosten en baten van deze innovaties.

Vervolgens is de vraag gesteld: Onder wat voor soort omstandigheden kunnen deze technologieën elders worden toegepast, wat zal het economisch potentieel op grotere schaal zijn? Om deze te kunnen beantwoorden is de ontwikkelde kennis opgeschaald en verwerkt in een toolbox, genaamd de Fresh Water Options Optimizer (FWOO).

De basis voor de FWOO bestaat uit kaarten waarop is weergegeven waar de omstandigheden geschikt zijn voor lokale waterconserveringsmaatregelen om de watertoevoer van boeren veilig te stellen, en hun kwetsbaarheid te reduceren tot situaties van extreme droogte en/of het wegvallen van zoetwateraanvoer.

Daarnaast biedt FWOO de mogelijkheid om een kwantitatieve indruk te krijgen van andere factoren die het succes en het potentieel van lokale oplossingen bepalen, zoals interferentie tussen oplossingen, de interactie met het oppervlaktewater, het huidige of toekomstige waterbeheer en seizoensgebonden aspecten.

De FWOO is weliswaar ontwikkeld voor Nederland, voor boeren, waterschappen en watertechnologiebedrijven, maar de ontwikkelde maatregelen en de FWOO-aanpak hebben zeker ook internationale potentie.

Toepassing van FWOO op representatieve regio's in Europa verruimt de mogelijkheden die CSA (=Climate Smart Agriculture) biedt om problemen rond de lokale zoetwatervoorziening op te lossen.

Klimaatrelevantie: De FWOO verkent de mogelijkheden van oplossingen voor situaties met watertekorten als gevolg van droogte en/of beperkingen in de zoetwatervoorziening. Deze oplossingen zijn vooral adaptief, maar kunnen ook worden gebruikt om de omstandigheden te creëren waaronder de bestaande gewassen zouden kunnen worden vervangen door andere, die weliswaar hogere eisen stellen aan het beregeningswater, maar ook winstgevender zijn.

Publicaties