Project

Consumentenrespons op nieuwe technologieën

Binnen Wageningen UR en vanuit de Topsectoren wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld als motor achter het verduurzamen van het voedselproductiesysteem, en in het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse (en daarmee ook de Europese) sector.

Doelstelling

Voor een succesvolle implementatie van nieuwe technologieën is het cruciaal dat de eindgebruikers ze accepteren. In het project Consumentenrespons op nieuwe technologieën wordt een tweetal van onderzoekslijnen uitgewerkt en verbonden, te weten:

  1. Het generaliseren van processen die een rol spelen bij respons op technologieën vs. case-specifieke elementen.
  2. De verhouding en interactie van bewuste en onbewuste processen in de respons op nieuwe technologieën.

In dit project wordt kennis uit de technologieontwikkelingpraktijk gebundeld met sociaalwetenschappelijke expertise om zo de ontwikkeling van nieuwe technologie beter aan te laten sluiten bij wensen en zorgen vanuit de maatschappij.


Resultaten 2012

In de eerste lijn is gekeken naar generaliseerbare vs. casus-specifieke determinanten van publieke respons op nieuwe technologie. Daartoe zijn 2 deelactiviteiten uitgevoerd; een kwalitatieve assessment van 9 cases van nieuwe technologie op het gebied van landbouw en voeding. Op basis daarvan is een kwantitatieve studie uitgevoerd onder 745 consumenten. De resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt tot een concept paper (paper in prep). De tweede lijn richtte zich op de verhouding en interactie tussen bewuste en onbewuste processen in consumentenrespons op nieuwe technologie. Deze lijn is meer methodologisch van aard en focuste allereerst op hoe een betrouwbare test ontwikkeld kan worden voor het meten van impliciete respons op nieuwe technologie.


Resultaten 2015

Beoogd eindresultaat

  • Inzicht in factoren die een positieve of negatieve bijdrage leveren aan publieke respons op nieuwe technologieën, en daarmee een impuls geven aan een effectieve implementatie van nieuwe technologieën die bijdragen aan verduurzaming
  • Vastlegging in wetenschappelijk en populair artikel of powerpoint presentatie.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Literatuuronderzoek
  • Kwalitatieve analyse  voor o.a. genomics, nanotechnologie, en Teelt de grond uit
  • Casebeschrijvingen aan de hand van sociaalwetenschappelijke criteria
  • Experimenteel consumentenonderzoek
  • Workshop over geleerde lessen, voor (her)ontwerp, communicatie en marketing.

Publicaties