Project

Coordinatie en beheer

In 2016 is HIP ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische zaken voor precompetitief onderzoek ter bevordering van innovaties ten bate van de Nederlandse aardappel.

Het opsporen en ontsluiten van (kennis over) genetische bronnen voor betere nutriëntopname, accumulatie van (gezondheidbevorderende) inhoudsstoffen, hogere opbrengsten, efficiëntere teelt, en ziekteresistentie moet leiden tot minder gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, efficiëntere plantaardige productiesystemen, minder uitstoot van CO2, gezondere voeding, en hogere inkomenszekerheid voor boeren en verwerkers.

Kennisbehoefte van de doelgroepen:

  • Aardappel veredelingsbedrijven: resistentiebronnen en bijbehorende moleculaire merkers voor veredeling.
  • Aardappelverwerkende bedrijven: nieuwe aardappelrassen die minder onderhevig zijn aan schommelingen als gevolg van ziekten en droogte. Hierdoor wordt de aanvoer en bewaarbaarheid van de aardappels constanter, wat resulteert in een efficiëntere ketendoorstroom.
  • Aardappelproducenten: nieuwe aardappelrassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en droogte. Hierdoor wordt de arbeid input en de CO2 output verlaagd. Inkomenszekerheid wordt verhoogd.
  • Wetenschappelijke gemeenschap: kennis over resistentiebronnen, de onderliggende genen, is van belang voor een beter begrip van ziekteresistentie in het algemeen. Kennis over wortelstelsels in relatie tot bodem (water, nutriënten, micro-organismen) is van belang voor het definiëren van nieuwe verdelingsdoelstellingen.

Publicaties