Project

Coördinatie en onderwijs BO-12.04

Binnen dit projectthema staat verduurzaming van de visserij voorop.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is:

  • het coördineren van het onderzoek van thema BO-12.04 Verduurzaming Visserij
  • het uitvoeren van het relatiebeheer van thema BO-12.04 Verduurzaming Visserij
  • het stimuleren van het inbrengen van kennis uit het thema BO-12.04 Verduurzaming Visserij in het groene onderwijs
  • het communiceren van het onderzoek naar de verschillende stakeholders

Het Ministerie van EL&I heeft behoefte aan meer kennis over een aantal belangrijke maatschappelijke thema's rond de visserij. Deze thema's zijn:

  • ecosysteembenadering: wat is dat en hoe implementeren we deze benadering in het marien beleid
  • innovatie: nieuwe en duurzame visserijen
  • de aal: implementatie en EU-beleid

Voor deze thema's zijn projecten opgezet in het thema Verduurzaming visserij. Dit project zorgt onder meer voor de coördinatie van deze onderzoeken binnen Wageningen UR, voor afstemming met het ministerie en het communiceren van de resultaten naar onder andere beleidsmedewerkers, de sector en NGO's.

Werkwijze

De coördinatie van de verschillende onderzoeken vindt plaats door continue monitoring van de financiële projectresultaten. Afstemming van de inhoudelijke voortgang van de projecten gebeurt in gesprekken met de betrokken projectleiders.

Het relatiebeheer krijgt vorm door regelmatig contact tussen contactpersonen van het Ministerie van EL&I, de AKV-domeintrekker en de themaleider van Wageningen UR. Eén dag per maand is de themaleider aanwezig bij het ministerie en aanspreekbaar voor de medewerkers. Afhankelijk van de kansen en mogelijkheden die zich op onderwijsgebied voordoen, worden gericht acties uitgezet.

Resultaten

Elke twee maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen de themaleider van BO12.04 en de betrokken personen vanuit het ministerie van EZ.

In juni en september zijn er (voortgangs)rapportages afgegeven zoals is vastgelegd tussen WUR en EZ.

De meeste projecten resulteren in rapportages naar de opdrachtgever. Deze rapprtages komen direct bij de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie van EZ terecht. Wanneer in onderzoeken ook andere stakeholders betrokken zijn zoals de visserijsector of NGO's zullen op projectniveau de resultaten van het onderzoek gecommuniceerd worden aan de andere betrokken.

Publicaties