Project

Coördinatie meetnetten NEM

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) bestaat uit ruim 25 meetnetten die gericht zijn op het systematisch verzamelen van natuurgegevens zodat de trends in verspreiding en abundantie van flora en fauna kunnen worden berekend.

Er zijn meetnetten voor zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, vlinders, libellen, “overige insecten”, weekdieren, mariene macrofauna, vegetaties, vaatplanten, mossen, korstmossen en paddenstoelen.

De gegevensinwinning van het NEM wordt ingevuld aan de hand van meetdoelen waarover de deelnemende partijen overeenstemming hebben bereikt (LNV, RWS, PBL, Provincies). Er worden nu 26 doelstellingen gehanteerd: internationale rapportageverplichtingen (16), nationaal natuurbeleid (2), nationale graadmeters (7) en signalering (1); elk meetnet bedient een aantal van deze doelstellingen.

De WOT (thema NEM) richt zich op de opdrachtverlening en begeleiding voor deze meetnetten namens het Ministerie van LNV. De meetnetten worden uitgevoerd door Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) en provincies. De PGO’s coördineren vrijwilligers die het veldwerk verrichten; hierbij zijn landelijk zo’n 16.000 vrijwilligers betrokken.

Publicaties