Project

Cross-overs: koplopers in kaart

Regio-ambassadeurs en hun medewerkers zijn de verbindende schakel tussen partijen in de regio en het rijk en zorgen ervoor dat het landelijke EZ beleid goed aansluit en inspeelt op de vraagstukken in de regio. Informatie over de economie, zoals informatie over de krachtige sectoren in de regio, is daarom cruciaal om de signaalfunctie, maar ook de rol van verbinder te kunnen vervullen.

De ambitie is om op de langere termijn (2014-2015) te komen tot een pragmatisch, maar accuraat instrument voor EZ, dat gebruikt kan worden om een goed beeld (via kaarten) en inzicht te hebben in de regionale informatie op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken (economie, landbouw, natuur en visserij). Het project van 2014 bouwt voort op de helpdeskvraag die in 2013 zal gerealiseerd worden, waarin gekeken wordt welke informatie beschikbaar is voor de regio Utrecht en een review van de verschillende analysemethodieken. Het project 2014 zal met hulp van de beschikbare informatie een voorstel/plan van aanpak ontwikkelen voor een dergelijk instrument.

Daarbij wordt in dit project de volgende kennisvragen gesteld:

  1. Wat zijn de informatie-noden van de beleidsmedewerkers? Deze vraag resulteert in indicatoren die de basis zullen vormen van het instrument.
  2. Waar is data beschikbaar over deze indicatoren? Dit resulteert in een voorstel voor dataverzameling, opdat het instrument op regelmatige basis ge-updatet wordt.
  3. Op welke manier wenst men de data aangeleverd te krijgen? Dit resulteert in een voorstel voor instrumentontwikkeling, gebaseerd op enerzijds de complexiteit van de data en de wensen van de beleidsmedewerkers.

Deliverables

  • 1 vereisten lijst met wensen en behoeften met betrekking tot het instrument
  • 1 strategie voor dataverzameling
  • 1 plan van aanpak voor instrument-ontwikkeling
  • 3 bijeenkomsten en verslagen van deze bijeenkomsten met de gebruikersgroep
  • 3 presentaties van voorstellen/mogelijkheden en stand van zaken door projectteam

 


Publicaties