Project

Cursussen tbv projecten welzijnsmonitor

In 2013 starten bij drie diersoorten projecten waarbij de welzijnsmonitoren zoals die in het project Welfare Quality zijn ontwikkeld worden uitgetest in de praktijk. Naast het verrichten van de waarnemingen op bedrijven in de praktijk zal in deze projecten onderzocht worden in hoeverre de waargenomen gegevens gebruikt kunnen worden voor het geven van praktische adviezen aan de veehouder. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel waarnemers als adviseurs worden opgeleid.

2. Cursussen

Voor de volgende drie diersoorten worden cursussen beknopt beschreven en begroot: (i) melkvee, (ii) vleeskalveren en (iii) vleeskuikens. De cursus bestaat telkens uit twee onderdelen: een cursus voor de waarnemers (die met behulp van protocollen waarnemingen doen op bedrijven in de praktijk) en een cursus voor adviseurs (of bedrijfsbegeleiders) die op basis van door de waarnemers verzamelde gegevens advies uitbrengt aan de veehouder.

 1. Melkvee
  Waarnemers
  Voor melkvee vindt de cursus voor waarnemers plaats in de laatste week van januari 2013 (maandag 28 januari t/m donderdag 31 januari). De locatie is het melkveeproefbedrijf van WUR-LR, Dairy Campus in Leeuwarden. Tijdens deze cursus worden instructies gegeven over twee welzijnsmonitoren: (i) het Welfare Quality (WQ) protocol, en (ii) de welzijnswijzer (WW). Als cursusleiders treden op: dr.ir. Eddie Bokkers van de Leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen (ADP) van WUR en dr. Thomas Dijkstra van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dr.ir. Kees van Reenen van WUR-LR zal tijdens de eerste cursusdag eveneens als docent optreden en tijdens de cursus de vinger aan de pols houden ten aanzien van de kwaliteit en de voortgang. De cursisten zijn tenminste 6 dierenartsen uit de praktijk plus 2-3 extra personen.
  De GD ontwikkelt een handleiding voor de WW. WUR-LR en Van Hall Larenstein maken een handleiding voor WQ. WUR-LR en Van Hall Larenstein voegen e.e.a. samen tot een handzame cursusmap voor de deelnemers aan de cursus.
  De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte wordt gebruik gemaakt van koeien en faciliteiten op Dairy Campus.
  Begeleiders
  Voor begeleiders vindt de cursus plaats op 4 en 5 maart 2013, locatie WUR-LR, aan de Edelhertweg in Lelystad. De cursus wordt gegeven door ing. Gidi Smolders van WUR-LR, samen met dr.ir. Kees van Reenen van WUR-LR, ing. Egbert Anne Andringa van Projecten LTO Noord en drs. Erwin Hoogland van Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad. De cursus in 2013 duurt in totaal 2 dagen; de eerste cursusdag wordt verzorgt door Gidi Smolders en Kees van Reenen, en zal worden gebruikt om achtergronden te geven over welzijnsmonitoring, en mogelijkheden om met behulp van informatie die via monitoring is verkregen de welzijnssituatie op het melkveebedrijf te verbeteren. Op de tweede cursusdag, die wordt verzorgd door Egbert Anne Andringa en Erwin Hoogland, wordt met name ingegaan op advisering in de dagelijkse praktijk. De cursisten zijn medewerkers van DLV plus enkele dierenartsen.
 2. Vleeskalveren
  Waarnemers
  De cursus waarnemers vleeskalveren bestaat uit twee onderdelen: (i) een cursus rond klinische waarnemingen en gedragswaarnemingen op het vleeskalverbedrijf, en (ii) een cursus rond waarnemingen van pathologische veranderingen aan organen op het slachthuis. Beide onderdelen bestaan weer uit twee gedeelten: een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.
  Cursus klinische waarnemingen en gedragswaarnemingen
  Dit onderdeel van de cursus vindt plaats op 4 , 5, 11 en 12 februari 2013. Het theoretische gedeelte wordt gegeven bij één van de vleeskalverintegraties (VanDrie, locatie van Navobi in Staverden, of Denkavit in Voorthuizen), of in De Schakel in Nijkerk. Voor het praktijkgedeelte wordt gebruik gemaakt van enkele nader aan te wijzen vleeskalverbedrijven in de praktijk (in de nabijheid van de plaats waar het theoretische gedeelte van de cursus plaatsvindt). Tijdens deze cursus worden instructie gegeven over de welzijnsmonitor vleeskalveren zoals die deels onder de vlag van WQ is ontwikkeld door een consortium van onderzoekers en betrokkenen vanuit de vleeskalversector uit Italië, Frankrijk en Nederland. Als cursusleiders treden op: ing. Maaike Wolthuis WUR-LR en drs. Teus Kreuger van Dierenartsen praktijk Boven Veluwe. Teus Kreuger is tevens gespecialiseerd vleeskalverdierenarts en was nauw betrokken bij het onderzoek naar de welzijnsmonitor vleeskalveren in Nederland.
  Cursus waarnemingen pathologische veranderingen aan organen op het slachthuis Dit onderdeel van de cursus vindt plaats in maart 2013. Het theoretische gedeelte wordt gegeven bij één van de vleeskalverintegraties (VanDrie, locatie van Navobi in Staverden, of Denkavit in Voorthuizen). Het praktijkgedeelte speelt zich af op twee gespecialiseerde slachterijen voor vleeskalveren in Apeldoorn (EKRO en ESA). De cursus wordt gegeven door dr. Norbert Stockhofe, veterinair patholoog van het CVI van WUR, en een assistent-patholoog van eveneens van het CVI.De deelnemers aan dit onderdeel van de cursus zijn buitendienst medewerkers van SKV die speciaal voor dit project zijn geselecteerd respectievelijk aangenomen. Voor een deel zijn de SKV waarnemers op het vleeskalverbedrijf andere personen dan de waarnemers op het slachthuis.
  WUR-LR en Van Hall Larenstein maken een handleiding voor de deelnemers aan de cursus, en actualiseren een via internet toegankelijke trainingstool.
  Begeleiders
  Voor begeleiders vindt de cursus plaats in maart 2013, locatie WUR-LR, aan de Edelhertweg in Lelystad, of op locatie bij één van de vleeskalverintegraties. De cursus wordt gegeven door dr.ir. Kees van Reenen van WUR-LR en drs. Teus Kreuger van  Dierenartsen praktijk Boven Veluwe of drs. Peter Theeuwes van dierenartsenpraktijk Thewi in Tilburg (nog nader af te stemmen). De cursus in 2013 duurt één dag, waarbij gedurende het eerste dagdeel wordt ingegaan op de welzijnsmonitor, en tijdens het tweede dagdeel de advisering in de praktijk aan de orde wordt gesteld. Cursisten zijn deels medewerkers van de buitendienst van één van de vleeskalverintegraties, en deels andere erfbetreders zoals dierenartsen. De exacte samenstelling van de groep cursisten die dit onderdeel van de training gaat volgen wordt pas duidelijk nadat de deelnemende vleeskalverbedrijven definitief zijn geselecteerd (in overleg met de sector).
 3. Vleeskuikens
  Waarnemers
  De cursus voor waarnemers vleeskuikens bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoretische gedeelte vindt plaats bij WUR-LR aan de Edelhertweg in Lelystad. Voor het praktijkgedeelte worden bezoeken gebracht aan een vleeskuikenbedrijf en een slachthuis. Als cursusleiders treden op: dr.ir. Ingrid de Jong en ing. Henk Gunnink, beiden van WUR-LR. De cursusten zijn medewerkers van WUR-LR die al ervaring hebben met de uitvoering van het vleeskuikenprotocol. Daardoor kan worden volstaan met een cursusduur in 2013 van 2 dagen. De cursus vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip ergens begin 2013. WUR-LR maakt een handleiding voor het vleeskuikenprotocol.
  Begeleiders
  Als begeleiders in het onderzoek bij vleeskuikens treden gespecialiseerde vleeskuikendierenartsen op. Voor het geven van de cursus wordt qua tijdstip en locatie aansluiting gezocht bij reguliere periodieke bijeenkomsten die door deze dierenartsen worden gehouden. De cursus wordt gegeven door dr.ir. Ingrid de Jong en ing. Henk Gunnink, beiden van WUR-LR.