Project

DLO-kennis t.b.v. CoE Greenports

Een van de doelstellingen van het CoE Greenportsis kennisverspreiding. Door gebruik te maken van de expertise van Wageningen URen deze toe te passen binnen het HAO onderwijs wordt kennisverspreidinggefaciliteerd. 'Voeding en gezondheid' is als onderwerp door het Centre ofExpertise Greenports vastgesteld als speerpunt voor 2014. Dit onderwerp komtterug bij alle HAO’s, en is van groot belang om de meerwaarde vantuinbouwproducten beter te definiëren. Daarnaast is het van belang om diemeerwaarde binnen afzetketens vast te houden om daarmee voor ketenpartijen eenhogere marge te kunnen bieden en consumenten een betere kwaliteit te kunnenbieden. Dit onderwerp is dan ook ketenbreed: van teler tot en met consument.

Het doel is om zowel het onderwijsaanbod te versterken als de netwerken rondom de HAO’s te verbreden door gebruik te maken van de expertise van Wageningen UR en deze toe te passen binnen het HAO onderwijs. Voeding en gezondheid is vastgesteld als speerpunt voor 2014 en is van belang om  meerwaarde voor ketenpartijen te kunnen bieden en consumenten een betere kwaliteit te kunnen bieden. Dit onderwerp is ketenbreed: van teler tot en met consument. De kennis die aangeleverd wordt binnen dit project kan op diverse wijzen worden benut:

 • Vernieuwing van het curriculum: directe contacten tussen docenten en experts van DLO (vragen, consultancy), workshops met meerdere docenten, ondersteuning van ontwikkelteams van diverse opleidingen.
 • Vernieuwing van de inhoud van (gast)colleges
 • Vernieuwing van onderwijsmaterialen: bestaande rapporten en nieuw te ontwikkelen factsheets kunnen benut worden als bouwstenen van onderwijsmaterialen. Ook de keten game is een nieuw onderwijsmateriaal.

Deliverables

Er zijn verschillende typen resultaten en producten te onderscheiden:

 • Ondersteuning:

  • directe contacten tussen docenten en experts van DLO (vragen, consultancy)
  • ondersteuning van ontwikkelteams die bezig zijn met vernieuwing van diverse opleidingen (die starten najaar 2014)
 • Workshops

  • met meerdere docenten van verschillende HAO’s
 • Onderwijs

  • vernieuwing van de inhoud van colleges door aandragen van DLO kennis, o.a. uit de diverse BO programmas van de afgelopen jaren rond themas voeding en gezondheid, voeding en duurzaamheid, agrologistiek.
  • geven van gastcolleges
 • Vernieuwing van onderwijsmaterialen:

  • Na deskresearch aanleveren van relevante rapporten / presentaties
  • Na koppeling van vragen vanuit HAO met bestaande DLO kennis: vertalen in nieuw te ontwikkelen factsheets die benut kunnen worden als bouwstenen van onderwijsmaterialen.
  • Benutten van een door FBR ontwikkelde 'game' (genaamd Catch-up) waarin de trostomaten keten centraal staat. Deze keten wordt gebruikt om aan HAO studenten te kunnen illustreren wat het belang van informatiestromen is in het ketendenken. Centraal daarin staan de actuele onderwerpen voedselveiligheid en traceerbaarheid.

 

De 3 workshops en bouwstenen voor onderwijs- en leermateriaal zijn gericht op de volgende onderwerpen:

 • voeding en gezondheid (focus op verse producten)
 • inhoudsstoffen (voor en na de oogst, tot en met de consument)
 • koopgedrag in relatie tot vers en gezondheid.

Publicaties