Project

DOT kennistool innovatieve voedselketens

Doelstelling van het onderzoek iin 2012 was te komen tot een efficiënte en effectieve afstemming van vraag en aanbod van kennis omtrent verduurzaming van voedselketens tussen bedrijven, beleid en onderzoek, om zo een bijdrage te leveren aan de ‘Ambitie 2020’ zoals geformuleerd in het Topsectorplan Agro&Food c.q. de concurrentiekracht van de Nederlandse agrofoodsector te verbeteren.

Daartoe zijn in 2012 activiteiten verricht gericht op het aanpassen van de Wiki aan de huidige beleidscontext omtrent verduurzaming van voedselketens en daarmee aan de ambities zoals geformuleerd in het Topsectorplan Agro&Food.

Resultaten

  • Overleg (schriftelijk en in bijeenkomst) met EL&I-Beleidingscommissie;
  • Overleg met contactpersonen Kennisonline.wur.nl;
  • Overleg met bedrijfsleven.

In 2012 is gewerkt aan het verder ontwikkelen, verbeteren en actueel maken en houden van de Duurzame Wiki. Daarmee past deze Duurzame Wiki als ondersteunende tool in zowel de beleids- als onderzoekscontext. De huidige Wiki biedt een volledig en actueel overzicht van het onderzoek (en daarmee van de beschikbare wetenschappelijke kennis) dat door Wageningen UR in opdracht van het Ministerie van EZ (voorheen EL&I) op gebied van Innovatieve Voedselketens is en wordt uitgevoerd, inclusief de mogelijkheid tot het maken van doorsnedes op thema, schakels, duurzaamheidscriteria, en inclusief de (uitgebreide) contactgegevens van betrokken onderzoekers en beleidsmedewerkers. Daarnaast is zicht op wat de wensen van bedrijven zijn in relatie tot de Duurzame Wiki.