Project

DP ZwD onderbouwing MIRT Onderzoek Oosterschelde

Er is in het deltaprogramma Zuidwestelijke Delta behoefte geuit om de geoptimaliseerde sedimentstrategie, die onderdeel is van de voorkeurstrategie, nader aan te scherpen. In de voorkeurstrategie is de beheofte opgenomen om een MIRT verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden hiertoe. De vraagstelling en de legitimatie van een MIRT verkenning wil het Deelprogramma nader onderbouwen.

De geoptimaliseerde veiligheidsstrategie die in het Deltaprogramma is opgenomen als voorkeurstrategie, staat in nauw verband met EZ beleidsdoelen: De Oosterschelde valt onder Natura 2000 en kan de ruimtelijk economische ontwikkeling beïnvloeden van sectoren zoals visserij en recreatie. Dit project heeft tot doel op te leveren 1) Memo waarin omschreven staat welke kennis uit BO2012 en BO2013 over sediment en innovatieve dijkconcepten de wens tot een MIRT onderzoek voor de Oosterschelde legitiem maakt. 2) Bijeenkomst ter verspreiding van kennis over nieuwe inzichten over Sediment en Innovatieve Dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta en DP Wadden (doelgroep: Rijkswaterstaat, waterschappen, deltaprogramma).

Werkwijze

Kennis over innovatieve dijkconcepten en sediment onderzoek uit BO2012 en 2013 van DP Zuidwestelijke Delta en DP Wadden wordt bijeengebracht door invulling van het bestuurlijk vastgelegde afwegingskader. Het gaat hier om kennismontage en synthese. Er worden bijvoorbeeld geen nieuwe berekeningen uitgevoerd. De uitvoerders zijn Alterra (projectleiding), Imares en Deltares. Het project wordt uitgevoerd door medewerkers die ook betrokken zijn geweest in het beleidsondersteunend onderzoek in 2012 en 2013. Het project wordt uitgevoerd tussen januari en april 2014.

Deliverables

Zoals beschreven in de kennisagenda Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta 2014 :

  • Memo waarin omschreven staat welke kennis uit BO2012 en BO2013 over sediment en innovatieve dijkconcepten de wens tot een MIRT onderzoek voor de Oosterschelde legitiem maakt. Het PvA wordt door RWS opgesteld.
  • Bijeenkomst ter verspreiding van kennis over nieuwe inzichten over Sediment en Innovatieve Dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta en DP Wadden (doelgroep: Rijkswaterstaat, waterschappen, deltaprogramma)

Publicaties