Project

Data en kennis raamwerk duurzaam landgebruik

Om te voldoen aan de toenemende vraag naar kwalitatief goed voedsel zijn transities nodig naar duurzame landbouwproductie door het terugdringen van mest, mineralen en bestrijdingsmiddelen onder handhaving van de hogere productieniveaus en inkomens.

Doelstelling

Efficiënter gebruik van hulpbronnen vereist innovatie. De kennis hiervoor is binnen NL in aanleg aanwezig, maar is slechts in beperkte mate geïntegreerd. Het doel van dit project is om data en kennis(systemen) te integreren om te komen tot een toetsingskader voor een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals bodem en water in relatie tot landgebruik en duurzaam ondernemen en economie. Het project richt zich op intensieve landbouw. Doel is om op basis van indicatoren, die regiospecifiek in te vullen zijn, alternatieven te kunnen beoordelen op duurzaamheidprestaties.

Plan van aanpak

De focus ligt op duurzaam ruimtegebruik van grondgebonden landbouw, kennisintegratie van de domeinen bodem-water-gewas-bedrijf-regio-economie en op een toetsingskader voor duurzaamheidsprestaties. De eerste projectjaren (2011 en 2012) hebben geleid tot een aantal keuzes van studiegebied (de Peel), inrichtingsvarianten (autonome ontwikkeling, maximale clustering en gesloten mineralenkringlopen), duurzaamheidsindicatoren, modelinstrumentarium en databestanden.

In 2013 wordt in overleg gegaan met de streek en andere onderzoekers die zich bezighouden met landgebruiksveranderingen en landschapsdiensten om te identificeren welke onderzoeksvragen prioriteit krijgen. De eerste vraag die geadresseerd zal worden is hoe veehouderij en akkerbouw gezamenlijk kunnen optrekken en welke informatie nodig is en/of relevant wordt geacht om keuzes voor landgebruik en vooral landgebruikverandering te maken.

Resultaten algemeen

Het project moet uitmonden in een geïntegreerd kennissysteem, dat bijdraagt aan het instrumentarium voor integrale afweging van duurzaamheidsaspecten en aan managementstrategieën voor efficiënter water- en nutriëntengebruik in agroproductiesystemen.

Resultaten 2012

1. Verbeterd en getest instrumentarium, beschreven in rapporten en artikelen met voorbeeldtoepassingen. De toegepaste tools en de resultaten zijn beschreven in Alterra-rapport 2335 (zie hieronder bij publicaties)

2. Projectvoorstellen voor het toepassen van het instrumentarium: dit is met name gebeurd in het kader van Climate-KIC. In 2013 mag een full proposal worden uitgewerkt met als thema Resource Use Efficiency in relation to land use and management in a regional context.

3. Geleverde bijdragen op congressen. En in Nederland minimaal één themadag: beiden gepland voor 2013.

4. Expertise-ontwikkeling op het gebied van kennisintegratie.En door deze integratie dus expertise-ontwikkeling op het terrein van agrosysteemkunde: verdere ontwikkeling van kennis van agroproduktieystemen en de interactie tussen de verschillende componenten.

5. integrale analyses, bijv. stroomgebiedanalyses kunnen gewenste innovatierichtingen aanwijzen en daarmee de ontwikkeling (prototypering) van innovatieve productiesystemen sturen.

Publicaties