Project

De Landschapssleutel in het Groene Onderwijs en daarna

De Landschapsleutel is een digitaal hulpmiddel voor abiotische onderbouwing bij het opstellen van inrichtings- en beheerplannen en het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor bestaande natuur, op basis van een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) voor terrestrische systemen en een knelpuntenanalyse voor aquatische elementen. In dit project wordt een verbeterde versie ontwikkeld voor gebruik in het Groene onderwijs en Daarna.

De Landschapsleutel is een digitaal hulpmiddel voor abiotische onderbouwing bij het opstellen van inrichtings- en beheerplannen en het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor bestaande natuur, op basis van een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) voor terrestrische systemen en een knelpuntenanalyse voor aquatische elementen. In dit project wordt een verbeterde versie ontwikkeld voor gebruik in het Groene onderwijs en daarna.

De huidige versie van de Landschapsleutel is een goed werkende b├Ęta versie die echter, met name voor gebruik in het onderwijs, sterk verbeterd moet worden. Uit een Pilot bij VHL bleek dat het een zeer nuttig instrument kan zijn voor begeleiding en sturing in het leerproces en het ontsluiten van kennis en gegevens vanuit verschillende disciplines (landschapsecologie). Ook door HAS Hogeschool wordt het gezien als een potentieel zeer nuttig instrument voor het onderwijs in het vierde leerjaar van de specialisatie ecologie waar de LESA een rode draad vormt.

Er is echter in beide hogescholen ook vastgesteld dat voor gebruik in het onderwijs een aantal verbeteringen noodzakelijk zijn. Het gaat om inhoudelijke verbeteringen zoals op de leeromgeving toegespitste ondersteuning in de vorm van meer uitleg, illustraties en afstemming met de LESA en SynBioSys.

Knelpunt hierbij vormt de omgeving waarin de Landschapsleutel is geprogrammeerd. Voor de nieuwe toepassingsgebieden waarvoor de Landschapsleutel gebruikt kan worden biedt Visual basic in Excel te weinig mogelijkheden. Nodig is een zelfstandig applicatie in een platformonafhankelijke programmeeromgeving met mogelijkheden voor flexibiliteit in opbouw en gebruik. Uit reacties op de eerste versie vanuit de andere doelgroepen (o.a. DLG, Natuurmonumenten) blijkt dat de genoemde verbeteringen noodzakelijk zijn voor een goede toepasbaarheid in de praktijk.

Het doel van het project is het verbeteren van De Landschapsleutel, zowel inhoudelijk als softwarematig, waardoor het beter voldoet aan de behoeften van de doelgroepen in het onderwijs en de praktijk.

Deliverables

Het resultaat van het BOGO-project bestaat uit een software-applicatie die gebruikt kan worden binnen het HBO en WO en in de praktijk van bureaus die zich bezig houden met inrichting- en beheer van natuur en landschap (inclusief terreinbeheerders en collectieven voor agrarisch natuurbeheer). Net als bij de totstandkoming van de bestaande versie, vindt de ontwikkeling van de verbeterde Landschapsleutel plaats in samenwerking en overleg met deze partijen.

Met deze applicatie wordt de gebruiker op een gestructureerde manier door een aantal vragenlijsten geloodst om de landschapsecologische positie van een in te richten of te beheren terrein in beeld te krijgen. Voor het terrestrische deel wordt per eenheid (Primaire standplaats) aangegeven welke vegetatietypen daar potentieel bij horen en kan via een knelpuntenanalyse getoetst worden in hoeverre de standplaatsen voldoen aan de abiotische randvoorwaarden voor deze typen. Hieruit kunnen dan verbeterpunten voor bijvoorbeeld grondwaterstanden, zuurgraad of voedselrijkdom worden afgeleid. In het aquatisch deel worden, afhankelijk van de ligging in een hydrobiologisch district, voor bestaande wateren een knelpuntenanalyse gedaan worden en voor nieuw aan te leggen wateren een aantal richtlijnen gegeven.

De applicatie is verbeterd ten opzichte van de vorige versie qua gebruikersvriendelijkheid (meer en betere uitleg van begrippen, ondersteund door illustraties, vormgeving van de gebruikersinterface) en betrouwbaarheid (zelfstandig programma).

Publicaties