Project

De agrarische topgebieden van Nederland

Voor het buitengebied zijn stedelijke druk en de landbouw belangrijke drijvende krachten. Zij bepalen ook hoe functies als voedselproductie, wonen, recreatie, klimaatadaptatie en het behoud van biodiversiteit zich kunnen ontwikkelen.

Door de regionale verschillen in de drijvende krachten te inventariseren, kan een gebiedstypering worden ontwikkeld voor het uitwerken van regionaal gedifferentieerde ontwikkelingskoersen.

Doel van dit project is het in kaart brengen van de topgebieden voor tuinbouw en agrofood, en complementair daaraan gebieden voor multifunctioneel landgebruik. Op basis van (nog te identificeren) ruimtelijke opgaven voor de toekomst worden de ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen voor de verschillende typen gebieden uitgewerkt. Daarbij is de inzet verschillende plattelandsfuncties optimaal tot hun recht te laten komen op basis van structurele gebiedskenmerken.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Een onderzoeksrapport met de ontwikkelde kaart, de agrarische topgebieden met hun ruimtelijke implicaties.
  • Een wetenschappelijk artikel.
  • Expertise in het ontwikkelen van data voor regionale gebiedstypering en kennisvalorisatie voor ontwikkelingsrichtingen in het Nederlandse buitengebied.

Werkwijze

  • Fase 1, Inventarisatie van:
    • Concurrentiepositie landbouw inventariseren op basis van bedrijfsomvang, productiviteit, grondprijs.
    • Stedelijke druk in het buitengebied op basis van bereikbaarheid en economische dichtheid.
  • Fase 2, Bepalen topgebieden voor agrofood en tuinbouw.
  • Fase 3, Benoeming ruimtelijke opgaven voor de toekomst.