Project

De betekenis van voedsel en groen in en om de stad

Dit onderzoek was onderdeel van het promotieonderzoek van Esther Veen, begeleid door de leerstoelgroep Rurale Sociologie (professor Han Wiskerke). Onderwerp: stadslandbouw, sociale contacten, sociale cohesie, voedselpatronen, Nederland, buurttuinen. Het promotieonderzoek is inmiddels succesvol afgerond. Op 15 juni 2015 is het proefschrift met de titel “Community gardens in urban areas: A critical reflection on the extent to which they strengthen social cohesion and provide alternative food” succesvol verdedigd.

Dit project behelsde onderzoek naar de sociale effecten van stadslandbouw, in een Nederlandse context. Zeven buurttuinen - in verschillende steden in Nederland - zijn als case studies bij dit onderzoek betrokken. Vier ervan werden in detail en over langere periode onderzocht, drie in minder detail en over kortere periode (als aanvulling en check). Belangrijkste onderzoeksmethoden waren participatieve observatie, semigestructureerde interviews, enquêtes en document studie (emails en nieuwsbrieven). Specifiek richtte het onderzoek zich op de contacten die ontstaan als gevolg van het werken in een buurttuin, en de waarde van die contacten voor de deelnemers en voor de buurt als geheel (plus wat dit zegt over een eventuele bijdrage aan sociale cohesie). Daarnaast werd gekeken naar een eventuele verandering van voedselpatronen als gevolg van deelname, en de mate waarin het deelnemen aan een buurttuin gezien kan worden als politiek gemotiveerd.   

Producten

Publicaties