Project

De hittebestendige stad - kwantificeren van verkoeling op stadsschaal

Het klimaat verandert. Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Gemeenten werken aan een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte, van straat via wijk tot stad. Voor wateroverlast en waterveiligheid zijn kennis en kunde daarvoor ongeveer op peil. Wat hitte betreft is nog niet duidelijk wat er moet gebeuren.

Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Op het gebied van hitte is nog onvoldoende duidelijk wat er moet gebeuren. Er is aandacht nodig op het sociale vlak (bijvoorbeeld in de zorg), voor gebouwen (koele binnenruimtes) en voor de buitenruimte. Dit onderzoek richt zich op de buitenruimte.

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en water-managers bij gemeenten weten niet welke eisen ze moeten stellen aan nieuwe hittebestendige ontwerpen van de stad, van wijken en van straten. Heldere beleidsdoelen ontbreken. De gewenste eindsituatie is vaak niet gegeven en de effectiviteit van maatregelen die nodig zijn om een hittebestendig ontwerp te realiseren is onbekend.

Onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt een consortium van professionals werkzaam bij gemeenten, Hanzehogeschool Groningen, adviesbureau Tauw en WENR aan het hiervoor geschetste probleem. Het doel van het onderzoek is, om de professionals handvatten te geven die uiteindelijk leiden tot concrete ontwerpeisen en ontwerpen, gekoppeld aan een helder beleidsdoel.

In dit onderzoek zal WENR verkoelende effecten kwantificeren op een stedelijke tot regionale schaal met mogelijke regionale invloeden van de omgeving op de stad (zoals ligging aan zee of in het heuvelland). Op grond van regionale modellering van het huidige of toekomstige weer in stedelijk gebied maakt WENR hittekaarten die representatief zijn voor de onaangepaste situatie en een gewenste alternatieve inrichting, zoals na vergroening van de stad of grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Dergelijke scenarios worden in overleg met de betrokken professionals vastgesteld en zullen afhangen van de specifieke visie, wensen en mogelijkheden binnen een gemeente. Door de uitkomsten voor verschillende scenarios te vergelijken wordt het verkoelend effect gekwantificeerd en worden ruimtelijke patronen in de verkoelende effecten beoordeeld. De resultaten kunnen vervolgens worden verwerkt in maatschappelijke kosten en baten analyses.

Publicaties