Project

De impact van voedsel-kwaliteitsstandaarden

Dit project wil verbeterde concepten ontwikkelen en meer inzicht krijgen in de interactie tussen non-tarifaire maatregelen (zoals kwaliteitsstandaarden), handel, voedselzekerheid en consumptie.

Het project draagt zo bij aan inzichten in de relatie voedselzekerheid, gezondheid en internationale handel. Met deze inzichten kan de overheid goede beleidskeuzes maken.

Aanpak en tijdspad

Onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR passen diverse modellen, methoden en technieken toe. Voorbeelden zijn macro-economische modellen (w.o. het algemeen evenwichtsmodel MAGNET), econometrische regressiemethoden en scenario impact analyses. In 2011 ligt de nadruk op conceptuele ontwikkeling en dataverzameling. Eerste analytische toepassingen in 2012 leiden tot een verdiepingsslag in de resterende looptijd van het project.

Interesse in de interactie tussen landbouwproductie, voeding en gezondheid komt voort uit twee paralel verlopende ontwikkelingen. Ten eerste vanuit de gezondheidskant: er wordt steeds meer energierijke, maar voedingsarm voedsel geconsumeerd dat leidt tot een toename van chronische ziekten, zowel in rijke als minder ontwikkelde landen. Ten tweede vanauit de agrarische markten, waar hoge en schommelende voedselprijzen een bedreiging vormen voor voedselzekerheid in minder ontwikkelde landen, met name voor de armsten. Dit onderzoek vat de problematiek aan vanuit beide invalshoeken:

1. Veranderende voedingspatronen

Terwijl het duidelijk is dat er behoefte is aan gezondere eetpatronen, zijn de gevolgen van zo'n verandering (richting gezonder voedselpakket) voor wereldwijde consumptie, landbouwproductie, landgebruik, handelspatronen en welvaart waarbij gezondheids en milieu-effecten worden meegnomen, niet bekend. Veel vragen zijn er ook hoe (met welke beleidsmaatregelen) voedselpatronen kuunnen worden veranderd en op welke termijn;

2. De economische / handelskant

De gevolgen van hoge voedselprijzen op voedselpatronen zal niet alleen afhangen van veranderende prijzen (bv. van energierijk naar voedsingsrijke alternatieven), maar ook afhangen van veranderende inkomens. Bovendien zal toegang tot wereldmarkten (handel) de beschikbaarheid van voedsel mede bepalen. Weinig is nog bekend wat de bijdrage is van deze factoren aan veranderingen in voedselpatronen en de gevolgen voor gezondheid en welvaart.

De methodologische ontwikkelingen in het onderzoek zullen zich toespitsen op het verbeteren van de gedragvergelijkingen aan de consumptiekant van de economische modellen (door calorische en nutrienten - data toe te voegen) om zo gezondheidseffecten van veranderende voedselpatronen te kunnen inschatten.]

Resultaten

Het onderzoek levert verbeterde tools op om de macro-economische effecten van veranderingen in voedingspatronen te beoordelen. Ook komt een analytisch kader beschikbaar om het verband vast te stellen tussen handelsbelemmerende maatregelen op hetb gebied van voedselkwaliteit en -veiligheid en vergelijkbare maatregelen voor voedings- en gezondheidsclaims. Een nieuwe methode analyseert de effecten van handelsmaatregelen in ontwikkelingslanden op voedselzekerheid en voeding.

Alle resultaten leiden tot inzichten in de relatie voedselzekerheid, gezondheid en internationale handel. Deze inzichten zijn voor beleidsmakers essentieel om tot integraal afgewogen en gefundeerde beleidskeuzes te komen.