Project

Decentralisatie Natuurbeleid

Dit project moet de kennisvragen op het gebied van natuurbeleid van provincies en andere betrokken stakholders in kaart brengen. Het betreft de volle breedte van de kennisagenda: veerkrachtige natuur, natuurinclusieve economie & natuurcombinaties, natuur in handen van mensen en ruimte en water.

In april 2014 komt de nieuwe Natuurvisie uit. Deze zal de sfeer ademen van 'minder (Rijks)overheid, meer samen'. EZ wil met het beleidsinstrument Kennis sterker inzetten om de schaarse middelen effectiever in te kunnen zetten, vanuit de natuurvisie strategischer te kunnen sturen en (financiële) allianties met anderen te smeden. Er is nu nog maar beperkt (financiële) samenwerking met partners. Belangrijk is om eerst de inhoudelijke vragen van deze partners scherp te krijgen.

Door middel van het inventariseren van vragen en bezoeken aan provincies en andere relevante organisaties zal een kennisagenda worden opgesteld. Deze kennisagenda zal gebruikt worden voor een gesprek van EZ met strategische partners, mogelijk tijdens de Fête de Nature op 24/25 mei.

Publicaties