Project

Deltaplan biodiversiteitsherstel/ insecten

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat eind 2018 werd aangeboden aan de minister, bestaat uit een gezamenlijk droombeeld (van de wetenschap, landbouw, voedingsindustrie, banken en natuurorganisaties) voor de toekomst, een omschrijving van de routes om dat droombeeld te bereiken én de concrete acties en mijlpalen daar naar toe. Het huidige project heeft als doel een (bescheiden) bijdrage te leveren aan de realisatie van het gezamenlijke droombeeld van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, in de vorm van kennis ter onderbouwing van herstelstrategieën.

Door middel van de analyse van een combinatie van voornamelijk bestaande datasets wordt kennis gegenereerd over de invloed van omgevingsfactoren op de biodiversiteit, specifiek op insectenpopulaties en daaraan gerelateerde soortgroepen (planten en vogels). Hierbij zal worden ingezoomd van landelijk naar regionaal naar gebiedsniveau, dit mede afhankelijk van de mogelijkheden (bruikbaarheid) van beschikbare datasets. Met deze kennis wordt advies gegeven ter onderbouwing van herstelstrategie├źn, te weten:

  1. de lokalisatie van maatregelen (in welke regios / gebieden meest urgent / kansrijk voor welke soorten?) en
  2. de nadere uitwerking van maatregelen bijvoorbeeld inrichtings- en beheermaatregelen voor het realiseren van de gewenste abiotische, biotische en ruimtelijke condities (ecologische randvoorwaarden).

Publicaties