Project

Dikeyea (Erwinia)

De laatste jaren zijn de problemen met rotveroorzakende Erwinia’s in de aardappel- en bloembollenteelt (hyacint, iris, Muscari, Dahlia, Zantedeschia) sterk in omvang toegenomen. In 2005 bedroeg de geraamde schade in de aardappelteelt door declassering of afkeuring 17 M€. In 2007 was dit reeds opgelopen tot boven de 20 M€ (Prins & Breukers, 2008, LEI). In de hyacintenteelt wordt het jaarlijkse verlies op 5-10 M€ geschat, in de Zantedeschia-teelt op 3 M€ en in de dahliateelt op 1 M€. Ook zijn er groeiende problemen in de chrysantenteelt en uienteelt. Verwacht wordt dat met de verdergaande schaalvergroting en het opwarmen van het klimaat de bacterieproblemen verder zullen toenemen. Zonder ingrijpen komt de Nederlandse pootgoedteelt van aardappelen sterk onder druk te staan. De export van hyacinten is nu al in waarde gedaald door problemen met rottende bollen (‘leeglopen’) in de verpakkingen.

Doelstelling

De laatste jaren zijn de ziekten als gevolg van rotveroorzakende Dikeyea’s (Erwinia) in de aardappel- en bloembollenteelt (hyacint, iris, Muscari, Dahlia, Zantedeschia) sterk in omvang toegenomen. Ook zijn er steeds meer problemen in de chrysantenteelt en uienteelt. Verwacht wordt dat met de verdergaande schaalvergroting en het opwarmen van de aarde bacterieproblemen verder zullen toenemen. Zowel de teelt als de export komt onder druk te staan. We schatten de schade voor alleen al de Nederlandse pootaardappelteelt op 20 tot 30 mln per jaar. De ziekte is besmettelijk en adequate gewasbeschermingsmiddelen ontbreken. Daarom is er behoefte aan kennis over de ziekteverwekkers, de ontwikkeling van diagnostische methoden en over mogelijkheden om resistenties in te kruisen.

Resultaten (beoogd)

Dit onderzoek levert relevante kennis over Pectobacterium- en Dickeyasoorten in de aardappel- en bloembolteelt. Dit moet leiden tot toe te passen kennis op het gebied van genoomanalyse, gebruik van (moleculaire) diagnostiek en karakteriseringstechnieken, QTL-analyse, bemonsteringssystemen en bio-economische modellering.  Zo ook tot bruikbare detectie- en identificatiemethoden.

De onderzoeksgroep geeft twee presentaties aan stakeholders. Naast een praktijkartikel volgen twee wetenschappelijke publicaties. In een artikel staan het voorkomen van Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis en een review over detectiemethoden centraal.

Plan van Aanpak

De onderzoekers verzamelen genoominformatie, ontwikkelen en passen nieuwe detectiemethoden toe, en zorgen voor nieuwe  kennis over de aanwezigheid van resistentie in wilde aardappelsoorten. De sector levert monstermateriaal, stelt ‘n proefveld ter beschikking en voert waarnemingen uit.