beleidsadvisering

Project

Directe beleidsadvisering en ondersteuning

De programmadirectie Biobased economy is begin 2009 van start gegaan en valt sinds 2011 onder DG O&I. Voor de programmadirectie is een werkprogramma opgesteld. Het thema biobased economy zorgt voor inhoudelijke ondersteuning voor diverse onderdelen van het werkplan.

Goede aansluiting van het onderzoek op de beleidsvragen over de gehele breedte is essentieel. Daarom is de projectleider één dag per week werkzaam in de programmadirectie. 

De hoeveelheid werkzaamheden die in dwarsverband in samenwerking met zowel andere directies als andere departementen groeit. Dit vraagt van Wageningen UR ondersteuning op het terrein van kennis en het leggen van verbanden tussen verschillende kenniseenheden en medewerkers binnen de Wageningen UR.   

Het doel van dit project is het bieden van ondersteuning op het dossier Biobased Economy.

Bijvoorbeeld doorad hoc verzamelen van (wetenschappelijke) informatie
- ten behoeve van het beantwoorden van kamervragen
- voor speeches van de minister
- vormgeven van (delen van) presentaties,
- ondersteuning bij het uitwerken van de strategie voor het thema
- ondersteuning voor de invulling van de strategische agenda Bio-Based Economy.

Beoogd resultaat

Het project biedt directe ondersteuning aan beleidsmedewerkers van het ministerie van EL& I voor het beleid op het gebied van de biobased econmy.

Werkwijze

De projectleider BioBased Economy schuift tweewekelijks aan bij de afdelingsvergaderingsvergadering van de programmadirectie Biobased Economy om nauwe aansluiting onderzoek en beleid te garanderen.

Publicaties