Project

Doelmatigheid natuurbeleid


In de afgelopen jaren is het natuurbeleid stapsgewijs gedecentraliseerd van het Rijk naar provincies. De meest recente fase in het decentralisatieproces is het Natuurpact uit 2013 tussen Rijk en provincies. Hierin staan ambities en afspraken over de ontwikkeling en het beheer van natuur in Nederland met onderwerpen zoals het Natuurnetwerk Nederland, soortenbescherming, agrarisch natuurbeheer, natuur en water en natuur en economie. De provincies worden hierin verantwoordelijk voor het hele natuurbeleid en het rijk geeft hierbij de kaders en blijft verantwoordelijk voor de internationale verplichtingen.

Dit deelonderzoek beantwoordt de vraag hoe verhouden de kosten van deze beleidsstrategieën zich tot het gerealiseerde doelbereik (efficiëntie)? We maken daarvoor een inschatting van de kosteneffectiviteit van de voorgenomen combinatie van provinciale beleidsstrategieën op nationaal niveau. Ofwel: worden met de voorgenomen mix aan beleidsstrategieën van alle provincies samen de nationale VHR- en KRW-doelstellingen op kosteneffectieve wijze bereikt? Of kan met een andere combinatie aan provinciale beleidsstrategieën, zoals een nog sterkere focus op Natura 2000 gebieden, mogelijk efficiënter? Deze vraag wordt beantwoord door de ecologische effecten uit andere deelprojecten van het Evaluatie Natuurpact te relateren aan de kosten. We zullen in dit deelproject de kosten van de belangrijkste provinciale beleidsstrategieën zoals het verwerven en inrichten van het Natuurnetwerk, natuurbeheer en het verbeteren van water- en milieucondities, in beeld brengen. Daarnaast zullen we in samenspraak met de provincies onderzoek doen naar de kosten van beleidsvernieuwingen in relatie tot regulier beleid. Op basis van twee voorbeelden van vernieuwingen (uit het deelonderzoek naar beleidsvernieuwingen) worden kosten en bijdrage aan doelbereik met die van reguliere beleidsstrategieën vergeleken. Dit geeft inzicht in de kosteneffectiviteit van vernieuwingen op het niveau van specifieke casussen. Daarnaast zal dit onderzoek bijdragen aan het ontwikkelen van een methodiek waarmee voor toekomstige rapportages- op overkoepelend niveau de kosteneffectiviteit van vernieuwende beleidsstrategieën kan worden bepaald.

Publicaties