Project

Doelmatigheid natuurbeleid

Met de evaluatie Natuurpact wil het PBL inzicht geven in de effectiviteit en efficiëntie van het natuurbeleid dat in het kader van het Bestuursakkoord en het Natuurpact is opgesteld, en bijdragen aan het leren van de ervaringen met het gevoerde beleid. Dit leidt tot de volgende doelen voor het onderzoek (1) het inzichtelijk maken van (de veranderingen in) het provinciale natuurbeleid en de kaders van het Rijk, (2) het beoordelen en verklaren van de effectiviteit en efficiëntie van het provinciale natuurbeleid, (3) het aandragen van beleidsopties en handelingsperspectieven voor provincies en Rijk om de effectiviteit en efficiëntie van het natuurbeleid te vergroten en (4) het bijdragen aan leren op het niveau van het beleidssysteem (hier systeemleren genoemd).  

Dit project draagt bij aan het inschatten van het uitvoeringspotentieel van het Natuurpact voor de evaluatie natuurpact doordat dit project. In verband hiermee worden de volgende vragen beantwoord:

  •  Welke middelen hebben de provincies gereserveerd voor de natuurpact?
  • Welke ontwikkelingen spelen die van invloed zijn op het beschikbaar zijn van middelen? (bijvoorbeeld bepalen eigen bijdrage voor ontwikkelopgave, wijziging bekostigingssystematiek natuur door decentralisatie, indexering)
  • Wat zijn de verwachte uitgaven aan de voorgenomen beleidsstrategie├źn volgens provincies?
  • Wat zijn de kosten van de voorgenomen provinciale beleidsstrategie├źn op basis van normbedragen?
  • Zijn er naar verwachting voldoende middelen?

Publicaties