Project

Doorontwikkeling monitor duurzame veehouderij

Begin oktober 2017 is het rapport 'Monitoring verduurzaming veehouderij v1.0" gepubliceerd, met daarin een eerste proeve van een monitoringssystematiek, waarmee de stand van zaken en de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij op de 15 ambities van de UDV inzichtelijk kan worden gemaakt. In deze eerste proeve is de systematiek ook toegepast op de drie grote dierlijke sectoren, en op een aantal keteninitiatieven die bovenwettelijke verduurzaming nastreven binnen die sectoren. 

Begin oktober 2017 is het rapport 'Monitoring verduurzaming veehouderij v1.0' gepubliceerd, met daarin een eerste proeve van een monitoringssystematiek, waarmee de stand van zaken en de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij op de 15 ambities van de UDV inzichtelijk kan worden gemaakt. In deze eerste proeve is de systematiek ook toegepast op de drie grote dierlijke sectoren, en op een aantal keteninitiatieven die bovenwettelijke verduurzaming nastreven binnen die sectoren. 

De ontwikkelde Monitoringssystematiek behelst inherent een aantal waardengeladen keuzes. Daarom is het in 2017 gepubliceerde resultaat nadrukkelijk een eerste proeve. Voor een daadwerkelijk gebruik door de betrokken partijen in en om de veehouderij is een proces nodig waarin die keuzes worden gedeeld, overwogen en waar nodig aangepast op grond van argumenten. Daarnaast is er verfijning en aanvulling nodig op een aantal ambities voor wat betreft de indicatoren.

In dit project wordt de Monitoringssystematiek doorontwikkeld naar een versie 2.0, die gedragen is door een flink deel van de stakeholders die betrokken zijn bij de verduurzaming van de veehouderij. Dit gebeurt o.b.v. een interactief proces.

Zo mogelijk worden ambities in de systematiek die nu nog niet compleet zijn uitgewerkt, verder vertaald in indicatoren en resultaten, en vindt waar nodig verfijning van de indicatorenset plaats.

Publicaties