Project

Doorontwikkeling precisielandbouw in Nederland

Landbouw is in hoog tempo aan het veranderen naar een sector waar tijdige en accurate informatie een doorslaggevende rol heeft. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een duurzame en innovatieve landbouwproductie en kunnen tevens een belangrijke rol spelen in het realiseren van beleidsdoelen op het gebied van economie, milieu, klimaat en gezondheid. Deze hoogtechnologische landbouw heeft ook consequenties voor de wijze waarop onze agrofood keten is georganiseerd.

Nieuwe ketens,  nieuwe  dienstverleners  en  nieuwe  productiemethoden zullen  zich  ontwikkelen.  Een verkenning naar de stand van zaken en het toekomstbeeld van deze informatieCintensieve landbouw draagt  bij  aan  beeldvorming  van  de  doelgroepen  en  daarmee  aan  de wijze waarop  EZ,  topsector Agro&Food en anderen zich kunnen positioneren in deze ontwikkeling. 

Publicaties