Project

Doorontwikkeling provinciale indicatoren natuur (monitoring)

Om de internationale biodiversiteitsdoelen te realiseren zullen de ambities van de verschillende provincies moeten worden afgestemd met elkaar. Door het uitwisselen van ervaringen en opgedane kennis kan deze afstemming beter vormgegeven worden. Daarnaast is het van belang welke kennisleemtes er zijn mbt realisatie, monitoring en evaluatie van het Natuurnetwerk Nederland.


In het Natuurpact is afgesproken dat het Rijk de kaders stelt en de ambities op hoofdlijnen vaststelt en dat de provincies de vrijheid hebben in de wijze waarop ze deze ambities willen realiseren. Daarbij dient zorg gedragen te worden voor de onderlinge samenhang. Samenhang is belangrijk bij 1) het vertalen van internationale/nationale naar provinciale doelen en 2) het evalueren van de mate van realisatie van desbetreffende doelen op basis van beschikbare monitoringgegevens. Momenteel zijn de provincies via de stuurgroep monitoring en evaluatie een samenhangend monitorings- en evaluatiesysteem aan het opzetten. Hierbij zullen kennisleemtes naar voren komen mbt dit nieuwe systeem, maar ook mbt andere aspecten ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Deze kennisleemtes kunnen gebruikt worden om de onderzoeksagenda op te stellen voor de komende jaren. Het project zal worden uitgevoerd ism het project ‘Evaluatie Natuurpact’, wat door PBL wordt uitgevoerd.

 


Publicaties

Bijlsma, R.J., Ch. Braat, A.J.M. ten Hoedt, J.A.M. Janssen, A.J. Rossenaar, M.E. Sanders, P.C. Schipper, U. Vegter & H.V. Winter. 2016. Inspiring natural landscapes in a crowded country. Five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes. Wageningen Environmental Research (Alterra) report 2754