Project

Doorwerking N2000 in gebiedsprocessen

<p>Nederland heeft een diepgewortelde planningscultuur. En hoewel men streeft naar meer integrale planvorming, worden er in de praktijk nog veel plannen ontwikkeld vanuit één specifieke sector. Tevens bestaat de neiging om nieuwe planprocessen cq. instrumenten te introduceren voor nieuwe beleidsdoelen.</p> <p>Een goed voorbeeld hiervan is de introductie van Natura 2000 beheerplannen. Voor alle gebieden aangewezen onder de Vogel en Habitatrichtlijn worden nieuwe plannen ontwikkeld – om deze plannen te formuleren is een nieuw proces gestart. De plannen hebben echter veelal betrekking op gebieden, waar al eerder plannen voor zijn ontwikkeld (zoals de EHS, waterpeilbesluiten, reconstructie, gebiedsplannen en agrarisch natuurbeheer) en waar al diverse gebiedsprocessen liepen.</p>

Een goed voorbeeld hiervan is de introductie van Natura 2000 beheerplannen. Voor alle gebieden aangewezen onder de Vogel en Habitatrichtlijn worden nieuwe plannen ontwikkeld – om deze plannen te formuleren is een nieuw proces gestart. De plannen hebben echter veelal betrekking op gebieden, waar al eerder plannen voor zijn ontwikkeld (zoals de EHS, waterpeilbesluiten, reconstructie, gebiedsplannen en agrarisch natuurbeheer) en waar al diverse gebiedsprocessen liepen.

Doelstelling

De doelstelling van het project is te bepalen wat de invloed is van een nieuw sectoraal ingestoken planningsproces op gebiedsniveau. Hierbij wordt vooral gefocust op de vraag wat het effect is van reeds lopende gebiedsprocessen op het nieuwe planproces.

Deliverables

wetenschappelijk artikel, onderdeel van proefschrift

Publicaties