Project

Duurzaam bodembeheer grootfruit

Er bestaan geen integrale strategieën en om de kwaliteit van de bodem als productiefactor en ecosysteemcomponent duurzaam in stand te houden of indien nodig te verbeteren. Bijna alle maatregelen in de boomgaard zijn korte-termijn-maatregelen gericht op alleen de boom en of op de ecosysteemcomponenten grond- en oppervlaktewater.

Doelstellingen project

Ontwikkelen van een nieuwe strategie voor duurzaam bodembeheer voor peerproductie op klei, het aanpassen van de geïntegreerde gewasbescherming en het verhogen van de fosfaatopname zodanig dat:

 • De functionaliteit van regenwormen, oorwormen en mycorrhiza’s (beter) wordt benut, leidend tot betere bladvertering voor schurftbeheersing, verbetering bodemstructuur voor hogere boomvitaliteit, meer waterafvoerend vermogen en toegankelijkheid van de boomgaard, betere natuurlijke plaagbeheersing en een hogere boomvitaliteit en fosfaatopname.
 • De rentabiliteit van de perenproductie op kleigrond toeneemt mede door een hogere kwaliteitsproductie en betere bewaarbaarheid
 • Meer CO2 structureel wordt vastgelegd via verhoging van het organische stofgehalte van de grond en minder CO2 wordt verbruikt via verlaging van de kunstmestinput
 • Het perenproductiesysteem op kleigrond meer water buffert.
 • Nieuw voor peer is ook de integratie van doelen en maatregelen voor diverse onderdelen van het ecosysteem, bijvoorbeeld  van bodembeheer met geïntegreerde gewasbescherming.

Plan van aanpak

 • Ontwerp Innovatief Systeem groeiseizoen 2013: in voorbereiding op dit projectvoorstel is met ondernemers en voorlichtingsinstantie al op hoofdlijnen een concept innovatief systeem gemaakt. Voortbouwend hierop zal dit ontwerp met perentelers en voorlichtingsinstantie FruitConsult in detail uitgewerkt worden voor het groeiseizoen 2013.
 • Vergelijking van het gangbaar en het innovatieve systeem op drie perenbedrijven op kleigrond in de provincie Utrecht; monitoring van bodemorganismen alsmede hun functionaliteit, van fosfaathuishouding en van productie en kwaliteit.
 • Oprichten studiegroep van 15 perentelers rond dit project; de leden van de studiegroep voeren op één perceel van hun bedrijf één of meerdere nieuwe maatregelen uit het innovatieve systeem toe.
 • Detailonderzoek (ten dienste van de systeemontwikkeling) op PPO-Randwijk naar
  • de effecten van onderdelen van het innovatief systeem (organische stof input, fosfaatbladvoeding, twee schema’s voor gewasbescherming en onkruidbeheer) op de drie functionele organismen en het bodemleven algemeen.
   Vaststellen van de functionaliteit van mycorrhiza bij peer; meten van effecten op groei en kwaliteitsproductie bij 3 verschilldende niveaus van mycorrhiza-bezetting (0, 50 en 100%).
  • verhoging van de fosfaatopname en de effecten hiervan op productie, kwaliteit en bewaring; voortzetting van de fosfaatproef in bestaande perenaanplant te Randwijk met 6 behandelingen (referentie, 4 behandelingen voor verhogen fosfaatopname en fosfaat/stikstof-interactie, 1 behandeling met uitsluitend organische mest en compost); 2 van de vier herhalingen krijgen een aangepast herbicide schema dat minder schadelijk voor bodemorganismen zou zijn.

Op basis van de resultaten van het systeemvergelijkingsonderzoek, de ervaringen op de studiegroepbedrijven en het detailonderzoek wordt een strategie voor duurzaam bodembeheer voor peer op kleigrond ontwikkeld waarbij regenwormen-, oorwormen- en, bij gebleken functionaliteit, mycorrhizabeheer is inbegrepen.

Resultaten (beoogd)

Beschrijving protocol voor bodembeheer bij perenteelt op rivierklei alsmede de eventuele noodzakelijke aanpassingen in het bedrijfssysteem.

Publicaties