Project

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen beprijzen

Bij ‘groene groei’ gaat economische groei gepaard met instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en milieudiensten van de omgeving. Doel van dit project is een verkennend overzicht maken van de relatie tussen bestaande economische prikkels en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Nederland.

De draagkracht van de aarde kent grenzen rond klimaat, biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen als water, en zeker ook de beschikbaarheid van grondstoffen en mineralen. Een alternatief is ‘groene groei’, waarbij economische groei gepaard gaat met instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en milieudiensten van de omgeving.
PBL verkent de voorwaarden voor vergroening van de economie in Nederland. Belangrijke voorwaarden voor vergroening hebben betrekking op het beprijzen van externe effecten (zoals het vergroenen van het belastingstelsel) of het afschaffen van perverse prikkels (waaronder milieuschadelijke subsidies).

Economische prikkels waarbij de relatieve prijzen voor producenten en consumenten veranderen, spelen een rol op de weg naar groene groei. Er is geen goed overzicht van wat er nu al gebeurt. Zo is de vraag welke milieuschadelijke subsidies nu bestaan. Er is evenmin een goed inzicht in de vraag hoe (concreet) bepaalde externaliteiten beprijsd zouden kunnen worden en wat hiervan de effecten zouden zijn op biodiversiteit, gebruik en kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen.

Doel van dit project is een verkennend overzicht maken van de relatie tussen bestaande economische prikkels en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Nederland. Het project richt zich op economische prikkels, gerelateerd aan landgebruik (landbouw, bosbouw) en de thema’s broeikasgassen, biodiversiteit, water en ecosysteemdiensten.
Het project heeft een looptijd van 2 jaar en zal eind 2014 worden afgerond.

Aanpak en tijdspak

  • Literatuuroverzicht maken over beprijzing en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Actueel overzicht maken van bestaande milieuschadelijke subsidies.
  • Verkennen hoe externe effecten beprijsd kunnen worden
  • Vergelijking uitvoeren met normen 
  • Uitwerken van voorbeelden van beprijzen via BTW, heffingen en verhandelbare rechten, afschaffen van subsidies.

Resultaten (beoogd)

  • WOt-technical report