Project

Duurzaam voedselsysteem

Het kabinet heeft een zestiental interdepartementale werkgroepen gevraagd Brede maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) te doen voor een zestiental maatschappelijke themas. Dit onderzoek leidt tot uitgewerkte inputs voor een aantal beleidsopties voor een duurzaam voedselsysteem. De bijdrage van WEcR is om op afgesproken onderdelen informatie en expertise aan te leveren aan de werkgroepen. Deze informatie wordt door hen gebruikt voor het schrijven van het rapport.

Relevante indicatoren

In een startdocument voor de BMH is geconstateerd dat met de LNV Visie, het Preventieakkoord en het Klimaatakkoord goede eerste stappen naar verduurzaming zijn gezet, maar dat meer nodig is voor versnelling en realisatie van houdbaarheid van het voedselsysteem (er is een gap => beleidsopgave). Relevante indicatoren daarvoor zijn (in samenhang): stikstof, broeikasgassen, water- en bodemkwaliteit (incl. gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat), landgebruik (consumptie NL), eiwitverhouding voedingspatroon, eiwit kwantiteit voedingspatroon, overgewicht/obesitas jongeren (4-18), overgewicht/obesitas volwassenen (18+), obesitas gerelateerde ziekten als % bevolking, waterkwantiteit, biodiversiteit, bodemkwaliteit, fijnstof, voedselverspilling.

WEcR draagt bij aan de bovenstaande activiteiten door deelname aan de vergaderingen en het leveren van input en expertkennis (bijdrage aan aanscherpen en verfijnen van opties; aanscherpen en doorrekenen van effecten voorbeeldpakketten, toelichting gehanteerde aannames en beperkingen uitkomsten in bijlage WEcR).

Publicaties