Project

Duurzaamheid van natuurlijk substraat in de glastuinbouw

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) onderzoekt bij dit project de mate van duurzaamheid van- en verschillen in duurzaam tussen glasteelt op natuurlijk substraat en biologische glasteelt in de grond.

Doelstelling

Deze vaststelling is gewenst om antwoord te geven op de vraag van het ministerie van EL&I wat de mate van duurzaamheid is van telen in natuurlijk substraat in vergelijking met telen in de grond, zoals dat wordt toegepast in de biologische glastuinbouw.

Er is behoefte aan specifieker inzicht in de duurzaamheidsverschillen tussen biologische glastuinbouw met teelt in de grond en de hoog-duurzame vorm van glastuinbouw op natuurlijk substraat. Het gaat bij natuurlijke substraten om teeltmedia als kokosmatten en combinaties met veen.

Werkwijze

Om een benchmarkvergelijking te maken voor de duurzaamheid van de twee verschillende teeltwijzen van glastuinbouw, is de Life Cycle Analysis (LCA) de enige volledige methode. Met LCA kan een impact analyse van bepaalde productiemethoden worden uitgerekend en worden duurzame baten en/of lasten in kaart gebracht. Denk aan (milieu)effecten voor productie van natuurlijk substraat, aanvoer, toepassing, uitspoeling, afvoer en hergebruik. Andere duurzaamheidsmethodieken geven alleen een inzicht in de input van duurzaamheidsfactoren in de productie. In termen van impact kan dan geen kwantitatieve beoordeling worden gegeven.

In onderliggend onderzoek brengt PPO de duurzaamheid van de volledige teeltwijze voor elk van de beide teeltwijzen in kaart. Het gaat hier dus niet om een bepaling van de duurzaamheid van het gebruikte teeltmedium. Voor het uitvoeren van de LCA-analyse wordt gebruik gemaakt van de expertise van de business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten (AGV) van PPO en de database Ecoinvent met milieu classificatiefactoren van grondstoffen.

WUR Glastuinbouw draagt zorg voor de contacten met de stuurgroep, de telers, het beschrijven van de te analyseren teeltsystemen, het verzamelen van de benodigde verbruiksgegevens, het uitvoeren van de LCA analyse en de eindrapportage.

Het project bestaat uit de volgende fasen:
  • fase 1: probleemdefinitie
  • fase 2: gegevensverzameling
  • fase 3: analyse interpretatie en rapportage

Resultaten

Uitkomst van het onderzoek is meer inzicht in de duurzaamheid van de teeltwijze voor glasteelt op natuurlijk substraat en biologische glasteelt in de grond.