Project

Duurzame Aquacultuur Vlaanderen

Voor Zeeland is de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector noodzakelijk om de ambitie van de provincie te kunnen realiseren. Hierin wordt gestreefd naar versterking van de economische positie van het visserij- en aquacultuurcluster.

Doelstellingen project

Het doel van dit project is om een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuur­sector in Zeeland te verwezenlijken. Voor Plant research International zal de nadruk liggen op het ondersteu­nen van bedrijven uit de regio met praktijkgerichte vragen, en op een uitgebreide dissemina­tie en publieke verantwoording van de resultaten door middel van publicatie in vaktijdschriften, internet en beurzen. In een aanpalend project (Zeeuwse Tong) wordt ondertussen gewerkt aan het ontwik­kelen van een methodiek voor de voorbehandeling en coating van zaden van zeekraal om de onzekerheden bij de kieming en heterogeniteit van de groei te kunnen aanpakken.

Aanpak en tijdspad

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

  • Ondersteuning aan telers met praktijkgerichte vragen (bilateraal) - doorlopend 2012, 2013 en 2014
  • Ondersteuning aan telers en startenden ondernemers via cursus  -  najaar 2013
  • Aanpassen of aanvullen vullen van de ‘teelthandleiding’ nav vragen van telers, praktische tips en eventueel wensen van de consument   -  2013, 2014
  • Contacten en uitwisseling van gegevens met partners op beurzen tbv het in stand houden en vergroting van het netwerk (telers – handel – onderwijs - horeca) - 2013
  • Promotieactiviteiten in de vorm van presentaties op themadagen - voorjaar 2013
  • Promotieactiviteiten in de vorm van artikelen in vakbladen - 2013, 2014

Resultaten

  • Aangepaste teelthandleiding (Versie 2)
  • Lesmateriaal + prakticum Cursus ondernemers
  • Artikelen vakbladen
  • Stand op beurzen