Project

Duurzame catering door lokaal inkopen

Duurzaamheid krijgt in de cateringbranche steeds meer aandacht. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onderzoekt of lokale of regionale inkoop kan bijdragen aan verduurzaming aan de hand van twee cases.

Doelstelling

Samen met de marktpartijen in de catering verkennen onder welke condities lokale/regionale inkoop van producten bij kan dragen aan de verduurzaming van de bedrijfstak. Voor verduurzaming wordt in dit project Foodmiles en CarbonFoodPrint als indicator genomen.

Plan van aanpak

Twee cases, op kleine schaal (PDX, Almere) en grotere schaal (Oregional, leverancier Sint Maartenskliniek Nijmegen) die als voorbeeld dienen. Uit deze cases komen data voor het doorrekenen en onderbouwen van de betekenis van lokale inkoop. De vier onderdelen:
  • OriĆ«ntatie: bij beoogde deelnemers aftasten in hoeverre (en onder welke condities) ketenpartijen in de catering willen participeren. Resultaat is een rondetafelgesprek  met minstens twee cateraars, een leverancier en een groep primaire producenten
  • Netwerk: op basis van rondetafelgesprek een netwerk formeren dat op basis van wederzijds commitment gaat samenwerken in de keten. Gezamenlijk een case uitwerken
  • Ketencalculatie: case analyseren op huidige productstromen, voorwaarden en processen. Vervolgens nagaan welke onderdelen lokaal georganiseerd kunnen worden, wat daar voor nodig is en wat de betekenis hiervan is
  • Resultaten: delen en aanscherpen met de netwerkpartijen. Gezamenlijk consequenties in beeld brengen

Resultaten 2012

Voor de PDX-keten zijn oriƫntatie en netwerk in 2012 gerealiseerd. Begin 2013 is (naar verwachting) de ketencalculatie afgerond. De resultaten worden in 2013 in gezamenlijk overleg besproken en doorgevoerd.

Beoogde eindresultaten

Het project geeft inzicht in of en hoe lokale inkoop van grondstoffen kan bijdragen aan de verduurzaming van de catering. Het geeft de deelnemende keten partijen inzicht in hoe en waar in de keten te sturen (herkomst, keuze seizoen, type transport etc) en wat de betekenis ervan is.
De resultaten verschijnen in een rapport. Ook wordt een conferentie gehouden (najaar 2013) waarin de consequenties van lokale inkoop in de catering is doorgerekend op Carbon Footprint en Foodmiles en een inspirerend netwerk van ondernemers die lokale inkoop via verkorte ketens in de catering in de praktijk onderbouwen (en mogelijk in de praktijk gaan doorvoeren).
De mogelijke impact is een andere visie op hoe lokale producenten en verwerkers kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van de plantaardige productie keten.

Publicaties