Project

Duurzame energie stimuleren bij regionale ondernemers

Nederland heeft de beleidsdoelstelling gesteld, in navolging van Europese onderhandelingen, om tegen 2020 14% duurzame energie te gebruiken en tegen 2050 zelfs 100% duurzame energie. Dit vraagt om een fundamentele omslag in productie en in consumptie van energie.Om deze transitie, die vooral afspeelt in de regio's, waar te maken, is kennisondersteuning gevraagd. De beleidsmedewerkers van RRE (team duurzame energie) hebben behoefte aan kennis om de eigen activiteiten vorm te geven en te versterken, gericht op (1) het versnellen van lopende initiatieven en (2) het stimuleren van nieuwe initiatieven, om zo te komen tot opschaling van duurzame energie-innovaties naar een echte maatschappelijke transitie. Regionale partijen in de duurzame energie-initiatieven lopen tegen belemmeringen aan bij het realiseren van initiatieven. Deze kunnen van velerlei aard zijn. Daar waar ze te maken hebben met kennis en proces, zal vanuit dit onderzoeksproject worden bijgedragen om de versnelling tot stand te brengen.

Het ministerie van EZ zet een beleidsmix in om innovatief ondernemerschap in de regio te verbinden met het topsectorenbeleid energie. Voor de directie Ruimte en Regionale Economie (RRE) ligt hierbij het accent op het ondersteunen en faciliteren van (netwerken van) ondernemers die bezig zijn met duurzame energie. Daarvoor zijn twee manieren:

 1. Ondersteunen innovatieve ondernemers via kennisontwikkeling en wegnemen barrières.
 2. Samenwerking tussen partijen faciliteren via lerende netwerken in de regio. 

Om de ambities zo goed mogelijk te verwezenlijken, zijn voor dit project drie doelstellingen vastgesteld:

 1. Ondernemers krijgen meer kennis en ruimte om duurzame energie in te passen in hun bedrijfsstrategie.
 2. Er komen meer regionale netwerken duurzame energie.
 3. Relevante partijen krijgen gemakkelijker toegang tot kennis en expertise op het vlak van duurzame energie.

Resultaten

De resultaten per doelstelling zijn:

 1. Ondernemers investeren zichtbaar meer in duurzame energie, de barrières zijn helder en kunnen weggenomen worden.
 2. Regionale partijen, nationale en regionale overheden en ondernemers hebben toegang tot elkaars netwerken en expertise en stimuleren elkaar om duurzame energie in hun bedrijfsvoering te integreren.  
 3. Er zijn meer ondernemers in de regio aan de slag met duurzame energie.

Daarnaast worden factsheets en andere producten gemaakt om kennis snel toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Aanpak

Activiteiten zijn:

 • Verkennen beleidsprocessen rond best practices.
 • Identificeren good practices, uitwerken kennisvragen en obstakels.
 • Ontwikkelen van lerende netwerken en kennisvalorisatie