Project

Duurzame energielandschappen en ecosysteemdiensten voor Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland wil in 2040 zelfvoorzienend zijn in duurzame energie. Daarvoor wil het eiland duurzame energielandschappen ontwerpen met behoud van relevante ecosysteemdiensten. Beoogd is een duurzame energieplanning voor Schouwen-Duiveland op basis van de inbreng van belanghebbenden uit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgergroeperingen en kennisinstellingen.

Doelstelling

Schouwen-Duiveland wil in 2040 zelfvoorzienend zijn in duurzame energie. Tevens wil het een bijzondere status hebben op het gebied van duurzame recreatie en toerisme. Het waterrijke gebied kan met haar eigenschappen als voorbeeldregio dienen voor de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energie en van de groenblauwe ruimte. Doel van dit project is duurzame energielandschappen te ontwerpen voor Schouwen-Duiveland, met behoud van relevante ecosysteemdiensten. De focus ligt op duurzame energie voor diverse vormen van landgebruik en waterbeheer, en op de mogelijkheden die infrastructuur en de bebouwde omgeving bieden voor opwekking, opslag en transport van hernieuwbare energie. Voorbeelden van landgebruik met een grote energie- en watervraag op Schouwen-Duiveland zijn recreatie en toerisme, zorg en wellness, natuuronderhoud en de grondgebonden landbouw. Voorbeelden van waterbeheer met een energievraag zijn het beheren van sluizen, grondwaterpeil en het grensvlak tussen zoet en zout water.

Resultaten (beoogd)

Dit project realiseert een duurzame energieplanning voor Schouwen-Duiveland op basis van de inbreng van belanghebbenden uit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgergroeperingen en kennisinstellingen. De voor de regio gewenste relevante ecosysteemdiensten blijven gewaarborgd of worden bevorderd.

Bij dit onderzoek werken kennisinstellingen samen met overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgergroeperingen op Schouwen-Duiveland. Dit project draagt bij aan de bevordering van de economische activiteit. De gegevens kunnen tevens dienen als input voor de gebiedsagenda Schouwen-Duiveland waaraan Gemeente Schouwen-Duiveland en de Provincie Zeeland behoefte hebben.

Plan van Aanpak

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

  1. Analyse van het potentieel aan duurzame energie en aan ecosysteemdiensten in de regio.
  2. Nagaan van verwachte regionale ontwikkelingen op de korte termijn.
  3. Nagaan ontwikkelingen op de lange termijn.
  4. Samenstellen van energievisies met een brede groep regionale actoren.
  5. Selectie van concrete ruimtelijke interventies om duurzame energie te benutten met behoud of zo mogelijk ontwikkeling van belangrijke ecosysteemdiensten. Bij de toepassing wordt rekening gehouden met de verschillende bestaande vormen van duurzame energieopwekking in Schouwen-Duiveland, zoals koude- warmteopslag in de bodem, getijdenenergie en zonne-energie.

Publicaites