Project

Duurzame glastuinbouw in Oost-Brabant

Energieprijzen vormen een steeds groter aandeel in de glastuinbouw. Om te kunnen blijven concurreren met andere landen zullen Nederlandse glastuinbouwers moeten innoveren. Daarnaast moet de CO2-uitstoot omlaag. Plant Research International ondersteunt daarom verduurzamen van de glastuinbouw in regio Brabant.

Doelstelling

Provincie Brabant heeft de ambitie om de tuinbouw te stimuleren zich duurzaam te ontwikkelen, minimaal conform de landelijke afspraken hierover: 30-45% reductie van CO2-emissie in 2020 vergeleken met 1990, aandeel duurzame energie 20-25% in 2020.

Deze doelstelling wordt met diverse activiteiten ondersteund. Zodat de individuele bedrijven door collectieve kennisopbouw verantwoorde investeringen in innovatieve energiesystemen gaan doen. Daarnaast wordt het elan versterkt van ondernemers in de regio op het gebied van energie-innovaties.

Werkwijze

  • Opbouw: ZLTO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben al gepolst bij de telers. Naar verwachting zullen zich tien grote telers zich bij dit netwerk aansluiten
  • Fundament leggen: Uitvoerige intakegesprekken voeren met de deelnemers. Hieruit komt een helder overzicht van realistische doelen en ambities
  • Bijeenkomsten organiseren: Ongeveer tien innovatiebijeenkomsten worden gehouden. We bezoeken regionale of landelijk voorlopende glastuinbouwbedrijven  wat betreft innovatieve energiesystemen. De bijeenkomsten kenmerken zich door: gewasoverschrijdend karakter, bij elkaar brengen van innovatoren en klimaat scheppen waarin het denken over innovaties kan gedijen
Verschillende activiteiten zijn:
  • Bij elkaar brengen van partijen
  • Initiatieven opstarten, aansturen en volgen in ontwikkeling van kennis en techniek
  • Gezamenlijke ontwikkeling van kennis en verspreiding daarvan
  • Stimuleren van early adopters

Beoogde resultaten

Elke deelnemend glastuinder krijgt een helder beeld van de mogelijkheden om energiezuiniger te telen, en zal inzetten op zijn meest geschikte techniek.

Het elan in de regio wordt versterkt, er zal collectieve kennisontwikkeling plaatsvinden over techniek, teelttechniek en economische aspecten van nieuwe energiesystemen. Dit alles moet leiden tot verduurzaming van de glastuinbouw in de regio Brabant.

Een rapportage over de gekozen communicatiekanalen verschijnt. Onder andere www.energiek2020.nu. Daarnaast artikelen in vakbladen. In een eindrapport staan proces en inhoudelijke aspecten van de bereikte resultaten beschreven.