Project

Duurzame kades (PwN-MIIP)

De laatste 10 jaar gaat de levensduur van staalconstructies in zeewater (havens, kunstwerken, offshore) aantoonbaar achteruit. Dit leidt tot aanzienlijke financiële consequenties m.b.t. inspectie,onderhoud en vervanging. Microbiologisch beïnvloedde corrosie (MIC) ook wel aangeduid als biocorrosie, lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.

Het project ‘Protecting with Nature’ wil onderzoeken of deze door biologie beïnvloedde corrosie met biologische middelen bestreden kan worden. Daarnaast zal worden onderzocht of het mogelijk is om in zee gebouwde constructies langs natuurlijke weg te verduurzamen. TNO, IMARES en de Port of Den Helder vragen met dit MIIP voorstel subsidie aan om dit project dat in het ideale geval zal leiden tot een duurzame constructie met een hoge natuurwaarde, met stakeholders te ontwikkelen. De omstandigheden waaronder MIC optreedt zijn nog onvoldoende bekend. De eerste uitdaging is om het MIC proces te doorgronden en te verkennen of biologische aspecten een rol spelen bij de aantasting van in water geplaatste staalconstructies. De oorzaak van de versnelling van de aantasting zou dan bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de veranderende waterkwaliteit of van het type aangroeiende organismen, waaronder zich steeds meer invasieve soorten bevinden. Ook van andere mechanismen die in zee geplaatste materialen aantasten, zal de rol van de biologie worden onderzocht.

Wanneer aannemelijk is dat biologische aspecten een substantiële rol spelen kan gezocht worden
naar "Building with Nature” oplossingen. In plaats van de natuur te bestrijden, biedt samenwerking
met de natuur wellicht nieuwe mogelijkheden. De aanpak is een “Eco-ontwerp” strategie die streeft
naar de optimale combinatie van duurzaamheid van de constructie en kansen voor de natuur.

In het MIIP (Maritieme Innovatie Impuls Project) ‘Protecting with Nature 2014’ zijn methoden geïnventariseerd die de potentie hebben om op natuurlijke en milieuvriendelijke wijze de duurzaamheid van stalen haven en off-shore infrastructuur te vergroten door vertraging van de corrosiesnelheid. Hierbij zijn aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen het op het staal aanwezige levensgemeenschap (biofouling) en de mate van aantasting door. Indien deze relatie kan worden aangetoond kan met deze kennis mogelijk een substantiële kostenbesparing op de reguliere inspecties worden bereikt. De inspectie kan dan worden beperkt tot de meest kwetsbare plaatsen die op basis van de biofouling vooraf kunnen worden geïdentificeerd.

Om dit concept verder te ontwikkelen en om ‘proof of principle’ te verkrijgen waarmee potentiele investeerders overtuigd kunnen worden van de potentie is recent een nieuw MIIP proposal (BioMain) ingediend. In BioMain werken IMARES en TNO samen met maritieme inspectie en onderhoudsbedrijven en havens die ‘in kind’ bijdragen (facilitatie en informatie uitwisseling). Het KB-budget is nodig voor de co-financiering van de werkzaamheden van IMARES binnen dit project.

Deliverables

  1. Verkenning van de mogelijkheid om biofouling te gebruiken als indicatie voor de status van het onderliggende staal
  2. Indien punt 1 positief beantwoord kan worden, een inschatting van de reductie van inspectiekosten die hierdoor mogelijk is. 

Publicaties