Project

Duurzame nieuwe teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw

De vollegrondstuinbouw is voor Nederland al vele jaren een belangrijke sector. Continue innovatie is noodzakelijk om deze positie te behouden en zo mogelijk te versterken. Kennis is daarbij een belangrijke component. Er zit groei in het aantal groene HBO-studenten en er is behoefte vanuit het onderwijs om het curriculum voortdurend te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Doelstellingen project

Het doel van het project is bouwstenen te ontwikkelen voor onderwijsmateriaal t.a.v. ‘Duurzame teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw’ voor MBO en HBO. Het onderwijsmateriaal is afgestemd op de huidige student in de huidige leeromgeving, maar is voor een groot deel ook bruikbaar voor cursorisch onderwijs in het kader van ‘leven lang leren’. Een subdoelstelling is om de docenten op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en kennisdossiers.

Aanpak en tijdspad

 • Afstemmen in detail van vraagbehoefte
  Doorlooptijd en moment in maanden: Opstart z.s.m. na goedkeuring, 1 maand, augustus
  Opmerkingen: Verder  in detail vaststellen van kennisbehoefte en uitwerken in ontwikkel document. De maanden juni en juli worden benut voor inventarisatie en opstart.
 • Ontwikkelen  onderdeel ‘context’
  Doorlooptijd en moment in maanden: 1 maand, augustus
  Opmerkingen: Betreft tekst/reader over de achtergronden van de ontwikkelingen, kengetallen van de   huidige beroepspraktijk, huidige en nieuwe normen etc. Dit onderdeel betreft alle genoemde deelsectoren.
 • Bollenteelt,  boomkwekerij, fruitteelt, groenteteelt 
  Doorlooptijd en moment in maanden:1 maand, september
  Powerpoints  oude en nieuwe systemen en beschrijvingen van nieuwe teeltsystemen voor MBO   en HBO
 • Excursie
  Doorlooptijd en moment in maanden:  oktober
  Opmerkingen: Voor studenten van MBO-HBO op locaties waar nieuwe systemen in de praktijk draaien
 • PGO-casussen,  ontwikkelen en testen, evalueren
  Doorlooptijd en moment in maanden: 4 maanden, september - december
  Opmerkingen: Casusbeschrijving   + tutorhandleiding (HBO)
 • Cases,   ontwikkelen, testen, evalueren
  Doorlooptijd en moment in maanden: 4 maanden, september - december
  Opmerkingen: Case-beschrijving   plus docentenhandleiding
 • Gastcolleges
  Doorlooptijd en moment in maanden: 2 maanden, November - december
  Opmerkingen: Voor studenten op verschillende MBO/HBO-locaties
 • Gastcolleges
  Doorlooptijd en moment in maanden: 2 maanden,   november - december
  Opmerkingen: Voor docenten MBO/HBO, wellicht op GKC-kennisdag Bleiswijk
 • Scholingsdag / masterclass
  Doorlooptijd en moment in maanden: december
  Opmerkingen: Voor werkgevers/werknemers in de genoemde deelsectoren
 • Evaluatie en bijstellen
  Doorlooptijd en moment in maanden: december
  Opmerkingen: Op detail bijstellen van zaken die uit evaluaties komen

Resultaten

De volgende producten worden opgeleverd:

 • Tekstdocument/reader met context: Veranderingen in emissienormen, huidige emissiecijfers per sector, nieuwe  emissienormen en mogelijke wegen naar oplossingen om daarbinnen te blijven (voor studenten is op dit moment is deze info als zodanig moeilijkt  beschikbaar, terwijl bij DLO en verspreid onder docenten wel informatie  beschikbaar is. Bij wijze van voorbeeld zijn studenten eigenlijk slecht op  de hoogte van naderende regelgeving enerzijds en de ‘milieuvervuiling’ van de huidige beroepspraktijk);
 • Powerpoints oude en nieuwe teeltsystemen en een beschrijving van de bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt,  groenteteelt (HBO en MBO). Beschikking hebben over een up-to-date bron van illustraties van toekomstige systemen levert een enorm voordeel op, volgens het onderwijs. Docenten hebben nu slechts beschikking over incidentele beelden (die al dan niet toevallig beschikbaar zijn);
 • Een excursie op bedrijven, programma en achtergrondinformatie (voor docenten) om docenten bekend te maken met nieuwe teeltsystemen in ‘het veld’. Via kennisdagen komt vooral theoretische kennis de kant van het onderwijs op (prima!), maar binding en contact met inspirerende ondernemers met nieuwe systemen is er niet, noch is er reeds een excursie georganiseerd waarbij ondernemers zelf hun  verhaal vertellen aan docenten waardoor de kennis meer gaat leven onder de docenten (zien met eigen ogen);
 • Twee PGO-casussen plus tutorhandleidingen (HBO) (ter vervanging van PGO-cases die nu worden gebruikt);
  • Substraat, water geven en bemesting op nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij
   Een beperkt wortelvolume stelt hogere eisen aan de kwaliteit van het gebruikte substraat, vergt vanwege de geringe waterbuffer meer aandacht voor water geven en bemesten (en in overeenstemming met activiteitenbesluit)
  • Mechanisatie- en economische aspecten van telen uit de grond .
   In principe gaan opbrengsten omhoog door op basis van behoefte water te geven, te bemesten en kunnen onderdelen van de teelt gemechaniseerd worden. De kostprijsopbouw verandert hierdoor
 • Twee cases voor hogere leerjaren plus docentenhandleidingen (HBO) (voor gebruik als opdracht al dan niet binnen projectonderwijs). In een tutorhandleiding worden de leerdoelen, hoofd- en subvragen voor studenten beschreven en is achtergrondinformatie voor tutoren bij elkaar gebracht. De tutoren kunnen na kennisneming van dit materiaal de casus goed begeleiden; 
 • Gastcolleges voor studenten (MBO en HBO) (met als doel om op korte termijn alle betrokken studenten op hetzelfde niveau te brengen). Onderwerpen voor gastcolleges zijn:
  1. Consequenties van nieuwe regelgeving voor de vollegrondssectoren; 
  2. Per vollegrondssector een overzicht van teeltinnovaties en – systemen die moeten zorgen voor telen binnen de nieuwe normen, mogelijke uitdagingen. (totaal 4 colleges) 
  3. Economische en financiële aspecten van de nieuwe teeltsystemen (totaal 4 colleges)
 • Excursie(s) voor studenten (MBO en HBO) (zie toelichting vorig punt), naar objecten in de 4    vollegrondssectoren waar nieuwe systemen liggen en ondernemers bereid zijn daarover te vertellen; 
 • Gastcolleges voor docenten (MBO en HBO) (met als doel om alle betrokken docenten op hetzelfde niveau te krijgen, kan eventueel ook als extra tijd voor docenten na gastles voor studenten). Voor onderwerpen zie bij gastcolleges voor studenten.; 
 • Scholingsdag(en) voor werkgevers/werknemers in de verschillende deelsectoren (MBO en HBO), per sector een dag(-deel) waarin de 3 onderwerpen die bij gastcolleges zijn genoemd aan bod komen plus gewasbeschermingsaspecten van de nieuwe systemen..