Project

Duurzame pluimveehouderij door kennisverspreiding en innovatie

De pluimveesector in Nederland is relatief klein als het gaat om aantal primaire bedrijven, maar van wereldformaat qua niveau van kennis, kwaliteit en professionaliteit. Daardoor werkt de Nederlandse pluimveesector als een broedkamer voor duurzame innovaties, zoals bijvoorbeeld het Rondeel. Nederlandse bedrijven uit de pluimveeketen doen over de hele wereld zaken. Om deze positie ook in de toekomst te behouden is educatie en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs cruciaal.


Educatie en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs is belangrijk om de positie van de Nederlandse pluimveesector als broedkamer voor duurzame innovaties ook in de toekomst te behouden. Het doel van dit project is het laten doorstromen van actuele kennis uit het onderzoek in de Poultry Summer Course en vervolgens het MBO curriculum, over de uitdagingen op het vlak van diermanagement & technologie, alternatieve huisvesting, diervriendelijk doden, mineralenmanagement en milieu, diergezondheid, volksgezondheid, welzijn en gedrag, bedrijfseconomie en broederijproces.


Deliverables


  • Invulling van een deel van het programma Poultry Summer Course door DLO onderzoekers zodat een actueel, relevant en aantrekkelijk      programma voor deelnemers aangeboden kan worden middels gastcolleges en workshops;
  • bouwstenen voor Lesmateriaal zoals PPT presentaties;
  • bouwstenen voor vernieuwd curriculum MBO onderwijs.

Gebruik van de resultaten door de doelgroep

  • Het verstandig gebruiken van de opgedane kennis in hun verder carrière zodat een duurzame pluimveehouderij kan worden opgebouwd;
  • Het gebruiken van de verworven kennis om aansluiting te vinden bij toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen in Nederland (en buitenland);
  • Met gebruik van de verworven kennis toegepaste oplossingen voortbrengen op toekomstige vragen van het bedrijfsleven.

Wijze van documentatie

  • PPT presentaties;
  • Groenkennisnet / Wikiwijs;
  • Inbedding in curriculum.

Publicaties