Project

EFRO IDC Bollen & Vaste planten

Dit project draagt bij aan de realisatie van een kennis- en innovatiesysteem in de greenport regio Duin- en bollenstreek. De focus ligt hierbij op het monitoren en evalueren van de ontwikkeling van het Innovatie Demonstratie Centrum (IDC) en de kennisinfrastructuur ten diensten van de ondernemers.

Doelstellingen project

  1. Monitoring en evaluatie
    Dit jaar zal vanuit het project Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen Greenports een doorstart worden gemaakt met het in kaart brengen van de 0-meting voor de regio Duin- en Bollenstreek. In 2012 is hiervoor de eerste start gemaakt. De monitoringsstudie wordt uitgevoerd om de regio zowel intern als regio-overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘best practices’ te kunnen documenteren.
  2. Inzicht kennisbehoefte ondernemers
    Een kernactiviteit binnen het op te richten IDC Bollen en Vaste Planten is het versterken van het innovatief gedrag en het kennisniveau van ondernemers, in de sectoren bloembollen, bolbloemen en – in het verlengde daarvan – vaste planten. Tevens richt men zich op het stimuleren van nieuw ondernemerschap en visieontwikkeling t.a.v. het investeren in kennis voor innovatie binnen het bedrijf. De verschillende partijen betrokken bij het IDC bewegen zich op verschillende terreinen, zoals handel, keuring van bloembollen/vaste planten, bollenteelt, etc.

Plan van aanpak en tijdspad

Dit deelproject vormt een onderdeel van het EFRO-project Greenport Horti Campus (Duin- en Bollenstreek), waarbij  de focus ligt op de IDC voor Bollen en Vaste planten. Het project loopt van 1 juni 2012 tot en met 31 december 2015, inclusief de analyse op de ontwikkelingen voor aanvang van het EFRO-project. De aanpak baseert zich op de innovatieopgave van het regionale kennis- en innovatiesysteem. Dit houdt in dat het project zich richt op het gezamenlijk en gestructureerd toewerken naar het versterken van innovatiekracht en leercultuur van bedrijven en ondernemers binnen de sector in de regio, in samenwerking met overheden en kennispartners.

Concreet worden in 2013 binnen de greenportregio Duin- en Bollenstreek (focus IDC) de volgende activiteiten ontplooid:

  1. het faciliteren en monitoren van de ontwikkeling van het regionale kennis- en innovatiesysteem voor de Duin- en Bollenstreek als Greenport.
  2. beantwoording van de vraag: hoe komen ondernemers in de Duin- en Bollenstreek aan hun kennis en aan welke kennis is behoefte?

Resultaat (beoogd)

  • Een state of the art monitoringsrapportage eventueel als onderdeel van een grote monitoringsrapportage van 7 (greenport)regio’s, met daarin kansen, knelpunten en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem beschreven;
  • Een rapportage waarin beschreven wordt wat de weg is die de ondernemer bewandelt om kennis tot zich te nemen (huidige kennisinfrastructuur), specifiek m.b.t. de betrokken sectoren binnen de regio D&B, en aanbevelingen hoe deze kennisinfrastructuur kan worden versterkt: hoe zouden nieuwe kennis- (denk aan scholings)stromen eruit kunnen zien?

Publicaties