Project

ESBL Voedsel attributieve risico's

De veehouderij heeft in zijn rol als ondernemer de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van zijn dieren. Met het beheersen van zoönosen die via de omgeving of het product overdraagbaar zijn op de mens en door het verantwoord inzetten van antibiotica draagt de veehouder, samen met andere partijen die betrokken zijn bij de dierlijke productieketen, in belangrijke mate ook bij aan de volksgezondheid.

Door te functioneren op een verantwoorde wijze in een gezonde en veilige leefomgeving behouden de ondernemer en de productiekolom hun “license to produce”.  Vanwege de nauwe relatie tussen mens en dier is er een sterke wisselwerking tussen humane gezondheid en diergezondheid. De ambitie van deze publiek private samenwerking (PPS) is om die state-of-the-art kennis te ontwikkelen en implementeren die het de veehouderij mogelijk maakt om te produceren op een wijze die aantoonbaar veilig en gezond is voor mens en dier. Terwijl de focus van dit programma op dier- en volksgezondheid is gericht, zullen de inspanningen ook ten goede komen aan het verbeteren van de “resource efficiency” van de veehouderij door het verminderen van verliezen ten gevolge van dierziekten, het verminderen van de “carbon footprint” van de veehouderij, het borgen van vrij handelsverkeer in dieren en dierlijke producten, en het verbeteren van de economische prestaties van de veehouderij.

Breed onderzoek naar dier- en volksgezondheid

De 1H4F PPS ambieert het invullen van de zogenaamde sector overschrijdende vraagstukken. Specifieke sector gebonden vraagstukken worden opgepakt in de respectievelijke sectorale dierlijke publiek private samenwerkingen. Voor het oplossen van sector overschrijdende vraagstukken is veelal know-how nodig die is ontwikkeld in meerdere vakgebieden en domeinen (bijv. specifieke technologieën).   

De PPS 1H4F is doende een breed onderzoek op het gebied van dier- en volksgezondheid op te zetten. In eerste instantie richt het zich op belangrijke lacunes die bestaan in alle veehouderijsectoren:

  • Inzicht in de verspreiding van ESBL tussen de verschillende diersoorten (“sector overschrijdend”), binnen de keten en tussen de verschillende schakels van de keten  naar de mens. De schakels omvatten in ieder geval het levende dier (primaire sector inclusief omgeving), de verwerking en het product. De doelstelling van dit voorstel is het kwantificeren van de risico’s tijdens productie en het op basis van deze modellering berekenen van normen voor relevante schakels van de keten. 

Publicaties