Project

EU Fusions - AF-EU-13015

De Nederlandse agrofoodsector heeft de verduurzaming van de keten tot één van haar speerpunten benoemd. Verbeteren van de efficiëntie van het gebruik van grondstoffen draagt direct bij aan de verduurzaming van de maatschappij. Verminderen van uitval in de keten van 40-50% levert een enorme bijdrage aan vermindering van inputs (energie, water, grondstoffen) en negatieve effecten op biodiversiteit. Zo wordt de totale milieu-impact door voedselverliezen in Europa geschat op jaarlijks minimaal 170 miljoen ton CO2 equivalenten (BIOIS, 2011). Voedselverspilling is een belangrijk onderwerp in de discussie over mondiale voedselzekerheid en het thema is verbindend naar sociale aspecten rond voedselconsumptie en productie. In Nederland wordt tussen 1.5-2.5 miljoen ton aan voedselgrondstoffen vermijdbaar en potentieel vermijdbaar te laagwaardig benut (FBR, 2013).

Doelstellingen project

De ambitie van het project  FUSIONS is om de regie te pakken in het proces om te komen tot een radicale verbetering in de verwaarding van biomassa grondstoffen met als uitgangspunt het behouden van grondstoffen voor humane consumptie. 

Aanpak en tijdspad

Hierbij wordt op schaalniveaus (lokaal, regionaal, sectoraal, nationaal, Europees) gewerkt aan concrete oplossingen voor het realiseren van deze ambitie. Het project levert kennis en inzichten die door individuele bedrijven, sectororganisaties en overige partijen integraal en ketenbreed wordt gebruikt om hun ketens radicaal te verduurzamen. Concrete producten zijn o.a. diverse monitoringtools en handboeken voor het inzichtelijk maken van het verbeterpotentieel en kansrijke effici├źntiemaatregelen. Nieuwe innovaties en concepten worden ontwikkeld en getest in ketencontext, hetgeen leidt tot uitbreiding van de best practices database. Via het project zal op basis van objectieve inzichten bij worden gedragen aan beleidsadviezen, richting Europese en nationale overheden (o.a. op gebied van wet- en regelgeving). Het project zal door kennisdeling en bewustwordingsmechanismen bedrijven uitnodigen en aanmoedigen om zelf aan de slag te gaan met ingezette verbetertrajecten.

Gerelateerde informatie