Project

Ecologische Effectmeting windenergie op zee

Dit project is een 4-jarig project (2012-2015) naar de ecologische effecten van windenergie op zee en is opvolger van het onderzoek Shortlist Ecologische effecten Wind op Zee. Het project richt zich op het vullen van kennisleemtes.

Zo zijn op dit moment gemodelleerde effecten op vislarven en op zeezoogdieren nog een reden om in bepaalde delen van het jaar heien niet toe te staan, terwijl het niet bekend is of de modellen kloppen. Specifiek gaat het om de volgende 5 deelprojecten, waarbij deelproject 1 t/m 4 in deze themabeschrijving worden opgenomen, deelproject 5 loopt separaat bij I&M:

  • Vervolg Ingreep-effect relaties vislarven met nieuwe soorten
  • Model voor de aanvaring vogels.
  • Normstelling voor zeezoogdieren
  • Mitigatie van het effect van onderwatergeluid op zeezoogdieren
  • Harde akoestiek

Financiering hiervoor komt deels vanuit het Ministerie van EZ BO Marien en deels vanuit het Ministerie van I&M Energie.

Deliverables

Een drietal eindrapportages

Publicaties